« Najít podobné dokumenty

Obec Oslavice - Chodníky Oslavice - společné povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí <,>
tel.: 566 781 111,fax: 566 521 657,e-mail: mestovm@mestovm.cz <,>
internet: www.mestovm.cz,Identifikátor datové schránky: gvebwhm <,>
IČ: 00295671,bankovní spojení: KB Velké Meziříčí,č.účtu: 19-1427751/0100
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
<br>
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br>
<br>
Číslo jednací: DOP/75890/2021-po /15972/2021 Dne: 21.prosince 2021
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: pospichal@velkemezirici.cz
<br> Datová schránka: gvebwhm
<br>
<br> Obec Oslavice,IČO 00842524,Oslavice č.p.1,594 01 Velké Meziříčí
<br>
<br> Rozhodnutí
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Velkém Meziříčí,jako speciální stavební úřad
<br> věcně příslušný dle ustanovení § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
<br> v platném znění a § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení
<br> (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné
<br> povolení,kterou dne 8.11.2021 podala Obec Oslavice,IČO 00842524,Oslavice č.p.1,594 01 Velké
<br> Meziříčí (dále jen „stavebník“) a podle § 94p odst.1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr <,>
<br> Chodníky Oslavice
<br> (dále jen „stavební záměr“) na pozemcích parcela číslo 88/7,88/9,143/1,144,1067/8,2525/1,2532/1 <,>
<br> 2533,2534/2,2536/2 v katastrálním území Oslavice,pro který:
<br> vydává společné povolení <.>
<br> Stavební záměr obsahuje: novostavba chodníků a zpevněných ploch v obci Oslavice v okolí křižovatky u
<br> základní školy včetně plochy pro odstavení vozidel a 2 zpomalovacích příčných prahů s místy pro přecházení
<br> přes silnici III/36054 a místní komunikaci <.>
<br>
<br> Podmínky pro umístění stavebního záměru:
<br> 1.Stavební záměr bude umístěn na pozemcích parc...

Načteno

edesky.cz/d/5057294

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz