« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - 22. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
OlĚcýDiěÚOlťOVíče— Obecní úřad Děpoltovice
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
<br> Obecní úřad Děpoltovice v souladu s ustanovením ?; 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
<br> 22.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DĚPOLTOVICE SE KONÁ:
<br> 13.12.2021 V 17 HODIN Obec Děpoltovice-společensg' Sál,čg.44
<br> Program zasedání:
<br> 1.) Zahájení — určeni ověřovatelů a zapisovatele zápisu 2.) Schválení programu
<br> 3.) Rozpočtové opatření č.8/2021
<br> 4.) Návrh rozpočtu obce Děpoltovice na rok 2022
<br> S.) Záměr na prodej části pozemku p.č.1532
<br> G.) Žádosti
<br> 7.) OZV Č.3/2021 O místním poptatku za obecní systém odpadového hospodářství 8.) Různé — dotace,dary,smlouvy
<br> 9.) Diskuse
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX starostka obce
<br> Vyvěšeno dne: XX.XX.2021 Sejmuto dne: 13.12.2021
<br> konaného dne 13.12.2921.gd 17:90 hodin <.>
<br> L) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice (dále též jako „zastupitelstvo — ZO“ ) bylo zahájeno v17,00 hodin,starostkou obce Stěpánkou Luxíkovou (dále jako „předsedajíctl).Přítomno je 5 zastupitelů viz prezenční listina,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Omluveni: p.XXXXXXXX XXXX,p.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Konání zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední a elektronické desce obce Děpoltovice <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu <.>
<br> Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Pavla Hnizdila a XXXXXXXXX Kareše,zapisovatele Lenku Geťkovou.Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům a zastupitelům,k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.1: ZO Děpoltovice schvalilo ověřovatele zápisu Pavla Hnízdila a XXXXXXXXX Kareše,zapisovatele Lenku Geťkovou <.>
<br> Z.) Schválení programu
<br> 1.) Zahájení— určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 2.) Schválení programu
<br> 3.) Rozpoč...

Načteno

edesky.cz/d/5054291

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz