« Najít podobné dokumenty

Obec Nekmíř - Obecně závazná vyhláška obce Nekmíř č. 2/2021,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nekmíř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška o místním poplatku 2-2021 (513.02 kB)
1
<br>
<br> O B E C N E K M Í Ř
<br>
Počet listů: 4
<br> Č.j.: 333/21
<br>
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška
obce Nekmíř č.2/2021 <,>
<br> o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Zastupitelstvo obce Nekmíř se na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č.5 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Nekmíř touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Nekmíř <.>
<br> Čl.2
<br> Předmět poplatku,poplatník a plátce
<br> (1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci
zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,která se nachází na území
obce <.>
<br> (2) Poplatníkem poplatku je
<br> a) fyzická osoba,která má v nemovité věci bydliště,nebo
b) vlastník nemovité věci,ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba <.>
<br> (3) Plátcem poplatku je
<br> a) společenství vlastníků jednotek,pokud pro dům vzniklo,nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech <.>
<br> (4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka <.>
<br> (5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Čl.3
<br> Poplatkové období
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok <.>
<br>
<br> Čl.4
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne <,>
<br> kdy nabyl postavení plátce poplatku.Pozbytí postavení plátce poplatku ohlásí plátce poplatku
<br> správci pop...

Načteno

edesky.cz/d/5049313

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nekmíř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz