« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Obecně závazná vyhláška obce Vidov č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ozv-c.-1.2021-k-mistnimu-poplatku-za-odpadove-hospodarstvi-vidov.pdf
1
<br>
<br> OBEC VIDOV
<br>
Obecně závazná vyhláška
obce Vidov č.1/2021 <,>
<br> o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Vidov se na svém zasedání dne 16.11.2021 usnesením
<br> č.37/21 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních
<br> poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
<br> poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato
<br> vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Vidov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém
<br> odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Vidov.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která
<br> je umístěna na území obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu
<br> pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
<br> společně a nerozdílně.4
<br>
1 § 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
2 § 10e zákona o místních poplatcích
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
<br> a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
1.kterému byl povolen trvalý pobyt <,>
2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu
anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,nebo
4.kterému byla ud...

Načteno

edesky.cz/d/5049167

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz