« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 4-2021
Usnesení
Zastupitelstva obce Tlustice
č.41 2021,ze dne 9.12.2021
<br> Zastupitelstvo obce Tlustice,v souladu s ustanovením zák.č.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znění PozdějŠÍch
předpisů se usneslo <,>
<br>,<.>
Bere na vědomí
<br> 1.Zprávl místostarosý,panaMarka Hasmana,o činnosti rady obce zaobďobí
oá konaní posledního zasedžnízastupitelstva obce k dnešnímu dni,tj.od9.9.202I do
<br> 9.I2202I <.>
2.Zprávumístostarosý,panaMarka Hasmana,o plnění usnesení ze zasedání ZO Tlustice
<br> č.3l202I,ze dne 9.záňí2021 <.>
3.Výroční zprávuo činnosti ZŠ a MŠ Tlustice,okres Beroun,ve školním roce2020l2L
4.Zprávupředsedy finančního výboru,panaZdeřka Tobišky,o činnosti FV a vykonaných
<br> kontrolách zarok2oZt <.>
5.Zprávu předsedy kontrolního qfboru,XXXX XXXXX Pergla,o činnosti KV a r,ykonaných kOntroláCh
<br> zarok202| <.>
6.Informaci předsedy dotační komise,p.Pavla Bureše ml <.>,o dotačních možnostech pro rok 2022-
7.Informaci o pruběhu qýběrového Ťízenína provozovatele VHI a jeho qýsledku <.>
8.Rozpočtové změny č.3l202I,které přednesl předseda FV,p.XXXXXX XXXXXXX <.>
<br> il <.>
Schvaluje
<br> X.Výsledek ýběrového Ťízení na provozovatele VHI Tlustice - kanalizace a uzavření smlouvy
s firmou Vodovody akanalizac.Ď"ro,rrr,u.s <.>,se sídlem Mostníkovská25513,Beroun 266 OI,IČ:
46356975 <.>
<br> 2.Obecně závazno,<,> l r,yhlášku obce Tlustice č.2l202I o stanovení obecního systému odpadového
hospodařství <.>
<br> 3.Obecně závaznou vyhlášku obce Tlustíce ě.3l202t o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
<br> 4.Místní popiatek zaodvoz TKO na rok2022:
<.> na jednoho občana 600,- Kč
<.> na rekreační stavbu 600- Kč
<br> 5.Rozpočet obce Tlustice na rok 2022v těchto hodnotách:
Příjmy: 18 993 500,- Kč
Výdaje: 4| I31 200,-Kč
Financoviání: 221,37700,-Kč <.>
Rozpočet obce Tlustice na rok 2022 dle závazných ukazatelů- paragrafu - jako schodkoý <,>
schodek bude dorovnán financováním <.>
<br> 6.Podání 3 titulů - žáďostí o dotace- na rok 2022 dle přílohy č.1 tohoto usnesenÍ <.>
7.Vr...
Zápis ze zasedání ZO Tlustice 4-2021
ZÁPIS o PRÚBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUSTICE
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Tlustice č.4/2021 konaného dne 9.12.2021 od 18:00 na Sále restaurace U Vlčků
<br> Zasedání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno ve 20:17.Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 12 zastupitelů.Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.Schvalovací kvórum činí 8 hlasů <.>
<br> Přítomní zastupitelé: Mgr.H.Kaššová,M.Hasman,Z.TobiškaJVlgr.P.Dražil,K.Biurešová,P.Bureš ml <.>,P.Bureš St,ing.J.Chaloupecký.E.Pergl,|.Horská,F.Smída,lng.<.> J.Vlček
<br> Nepřítomní zastupitelé - omluveni: J.Cervenka (čerpání dovolené),l.Eiseltova (rodinné důvody),D.Bazík ( Zdravotní důvody)
<br> Hosté: 0 Přítomní občané: 1- P.Šlapák
<br> Stanovení pojmů v zápisu: RO — rada obce,20 — zastupitelstvo obce,ČOV - čistička odpadních vod,VaK- Vodovody a kanalizace,SDH- Sbor dobrovolných hasičů,OZV- Obecně Závazná Vyhláška,SK- Sportovní klub,SKO — směsný komunální odpad <,>
<br> Program: 1.Zahájení1 volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br>.Schválení výsledku výběrového řízení na provozovatele VHI
<br>.Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Tlustice ve šk.r.2020/2021.Zpráva o plnění usnesení 2 minulé schůze 20
<br>.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé obdobi
<br>.Navrh OZV obce Tlustice č.2/2021 a č.3/2021
<br>.Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
<br> Nam-kWh)
<br> 8.Rozpočtové změny č.3/2021 9.Návrh rozpočtu obce Tlustice na rok 2022 10.Různé a) Fakturace přípojek v ulici U Letiště b) Schválení podání žádosti o dotaci na rok 2022 11.Diskuse 12.Závěr
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu zasedání
<br> Starostka obce,Mgr.H.Kaššová,přivítala všechny přítomné zastupitele a zahájila 4.veřejné zasedání ZO Tlustice v roce 2021.Zasedání bylo v souladu S $ 4 Jednacího řádu ZO Tlustice řádné svoláno.Starostka dále konstatovala,že Zápis Z posledního veřejného zasedání ZO,které se konalo 9.9.2021,byl ur...

Načteno

edesky.cz/d/5045825

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz