« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška - vydání změny č. 5 ÚPnSÚ Dřísy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dřísy_Z5_ÚPnSÚ+ÚZ_návrh_vyhláška_OOP_internet.pdf (PDF 221.53 kB)
        
Poštovní 12,277 14 Dřísy,okres Praha-východ,kraj Středočeský,IČO 00236811,IDS: 485b6fg
Tel./fax: 326 971 107; mobil: 724 790 503; e-mail: ou.drisy@seznam.cz; https://www.drisy.cz
<br>
čj.DRI-830/2021 V Dřísech dne: 8.prosince 2021
Vyřizuje: Ing.Vich,PRISVICH,s.r.o <.>
tel.241 444 053,mobil 606 638 956
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Dřísy,jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č.5 územního plánu sídelního útvaru
Dřísy (dále také jen „změna č.5 ÚPnSÚ Dřísy“) podle § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
vykonávající územně plánovací činnost podle § 24 odst.1 stavebního zákona prostřednictvím Ing.Ladisla-
va Vicha,výkonného pořizovatele,na základě smlouvy se společností PRISVICH,s.r.o <.>,IČO 27101053 <,>
v souladu s § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“),a § 55 odst.7 stavebního zákona <,>
<br> oznamuje
vydání změny č.5 ÚPnSÚ Dřísy
<br> jako opatření obecné povahy č.1/2021/OOP a
vyhotovení úplného znění ÚPnSÚ Dřísy po změně č.5 <.>
<br> Zastupitelstvo obce Dřísy schválilo usnesením č.7-2021-3 ze dne 29.listopadu 2021 vydání změny č.5
územního plánu sídelního útvaru Dřísy ve formě opatření obecné povahy č.1/2021/OOP podle § 6 odst.5
písm.c) a § 43 odst.4 ve spojení s § 55b odst.10 a § 188 odst.3 a 4 stavebního zákona postupem podle
§ 171 a násl.správního řádu.Pořizovatel zajistil vyhotovení ÚPnSÚ Dřísy zahrnujícího úplné znění po
vydání změny č.5 ÚPnSÚ Dřísy (dále jen „Úplné znění ÚPnSÚ Dřísy“) podle § 55 odst.5 stavebního zá-
kona,které se tímto spolu se změnou č.5 ÚPnSÚ Dřísy doručuje podle § 55 odst.7 stavebního zákona <.>
Opatřením obecné povahy č.1/2021/OOP je změna č.5 územního plánu sídelního útvaru Dřísy,zho-
tovená společností PRISVICH,s.r.o <.>,IČO 27101053,projektantem Ing.arch.Akad.arch.Petrem Foglarem <,>
ČKA 02667,kterou se mění a doplňuje úze...

Načteno

edesky.cz/d/5039660

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz