« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP - Změna č. 5 ÚPnSú Dřísy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dřísy_ÚZ_ÚPnSÚ_po_Z5_dokumentace_k_vyhlášení_internet.pdf (PDF 3.04 MB)
ÚPLNÉ ZNĚNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI ÚPnSÚ DŘÍSY PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.5-10/2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU
<br> DŘÍSY
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br> 10-2021
<br> Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I
Správní orgán,který poslední změnu (změnu č.5)
<br> ÚPnSÚ Dřísy vydal: ZASTUPITELSTVO OBCE DŘÍSY
otisk úředního razítka
<br> Název:
<br> ÚPNSÚ DŘÍSY -ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY č.5
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> ZMĚNA č.5
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> ………… 2021
Pořizovatel:
<br> OBECNÍ ÚŘAD DŘÍSY
Podpis
(oprávněná úřední
osoba pořizovatele)
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele- jméno a příjmení:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Funkce:
<br> STAROSTKA OBCE
<br>
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI ÚPnSÚ DŘÍSY PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.5-10/2021
<br>
<br>
<br>
<br>
OBSAH DOKUMENTACE
<br>
<br> TEXTOVÁ ČÁST o 15 listech
<br>
<br> VÝKRESOVÁ ČÁST:
<br> č.1 Plán využití území - hlavní výkres
<br> č.2 Veřejně prospěšné stavby
<br>
<br> OBJEDNATEL/POŘIZOVATEL
OBEC DŘÍSY/OBECNÍ ÚŘAD DŘÍSY
<br> POŠTOVNÍ 12,277 14 DŘÍSY,IČO 00236811
STAROSTKA: XXXXX XXXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX
e-mail ou.drisy@seznam.cz;
<br> https://www.drisy.cz
<br> ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL
<br>
PRISVICH,s.r.o <.>
<br> NAD ORIONEM 140,252 06 DAVLE,IČ 27101053
KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560,140 02 PRAHA 4
<br> JEDNATEL ING.XXXXXXXX XXXX
TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX XXX 053
<br> e-mail prisvich@prisvich.cz
<br> PROJEKTANT ZMĚNY č.5
<br>
<br>
<br> KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
<br> VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
<br> ING.ARCH.XXXXX XXXXX
TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
<br> e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br> PROJEKTANT ÚPnSÚ
<br>
<br> PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
<br> ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX 280 775
<b...
Dřísy_Z5_ÚPnSÚ_návrh_dokumentace_k_vyhlášení_internet.pdf (PDF 0.99 MB)
ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY:
<br> 1.ZMĚNA č.5 ÚPnSÚ DŘÍSY
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST:
V01 HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ 1 1: 5 000
<br>
2.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚPnSÚ DŘÍSY
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST:
OD-1 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: 10 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBJEDNATEL/POŘIZOVATEL
OBEC DŘÍSY/OBECNÍ ÚŘAD DŘÍSY
<br> POŠTOVNÍ 12,277 14 DŘÍSY,IČO 00236811
STAROSTKA: XXXXX XXXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX
e-mail ou.drisy@seznam.cz;
<br> https://www.drisy.cz
<br>
<br> ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL
<br>
PRISVICH,s.r.o <.>
<br> NAD ORIONEM 140,252 06 DAVLE,IČ 27101053
KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560,140 02 PRAHA 4
<br> JEDNATEL ING.XXXXXXXX XXXX
TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX XXX 053
<br> e-mail prisvich@prisvich.cz
<br>
PROJEKTANT ZMĚNY č.5
<br>
<br>
KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
<br> VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
<br> ING.ARCH.XXXXX XXXXX
TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
<br> e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
<br>
PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
<br> ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX 280 775
<br>
<br> Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I
<br> Správní orgán,který Změnu č.5 ÚPnSÚ Dřísy vydal usnesením č.…
ze dne …….<.> 2021 jako opatření obecné povahy č……….<.> :
<br> Zastupitelstvo obce Dřísy
<br> Podpis oprávněné úřední
osoby pořizovatele:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
(otisk úředního razítka)
<br> Datum nabytí účinnosti změny:
<br> ……….2021
<br> Pořizovatel:
<br> Obecní úřad Dřísy
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> jméno a příjmení: XXXXX XXXXXXX
<br> Funkce:
<br> Starostka obce
<br>
<br> ZMĚNA Č.5 ÚPnSÚ DŘÍSY 10//2021
<br>
1
<br> 1.ZMĚNA č.5 ÚPnSÚ DŘÍSY
<br> 1) Změnou č.5 není dotčena textová část platného ÚP DŘÍSY v těchto kapitolách:
<br> Článek 3 – ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)
<br> Článek 4 - VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,PRO KTERÉ LZE VYVLASTNIT,NEBO VLAST...
Dřísy_Z5_ÚPnSÚ_návrh_vydání_OOP_1_2021_internet.pdf (PDF 472.51 kB)
1.Změnou č.5 se mění a doplňuje textová část ÚPnSÚ Dřísy,jak je uvedeno pod bodem 2 „Změ-
nou č.5 je doplněna a upravena textová část platného ÚPnSÚ Dřísy v těchto kapitolách ná-
sledujícím způsobem:“,v kapitolách nebo subkapitolách
a) článek 1 „ÚVOD“ <,>
b) článek 2 „REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ“ <,>
c) Příloha č.1 se doplňuje o regulativy změny č.5 pod názvem „REGULATIVY FUNKČNÍHO
<br> VYUŽITÍ ÚZEMÍ PO ZMĚNĚ č.5“ <,>
d) Příloha č.4 změny č.5 upravuje specifické podmínky lokality 5Z1 pod názvem „SPECIFICKÉ
<br> PODMÍNKY PRO PLOCHY DOPLNĚNÉ DO ÚPnSÚ ZMĚNAMI č.1,č.2,č.3,č.4 a č.5“
textové části změny č.5 označené jako „TEXTOVÁ ČÁST“ <.>
<br> 2.Změnou č.5 se mění ÚPnSÚ Dřísy v 1 lokalitě,a to 5Z1,v rozsahu dle textové a grafické části
změny č.5 v katastrálním území Dřísy <.>
<br> čj.: DRI-829/2021 V Dřísech dne: 8.prosince 2021
Vyřizuje: Ing.Vich,PRISVICH,s.r.o <.>
<br> tel.241444053,mobil 606638956
<br> Opatření obecné povahy č.1/2021/OOP

<br> ZMĚNA Č.5
ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU DŘÍSY
<br> ***************************************************************
Zastupitelstvo obce Dřísy,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
podle § 43 odst.4 stavebního zákona,§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „správní řád“),§ 13 a přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně ana-
lytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu plánovací činnosti,ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „vyhláška č.500/2006 Sb.“),ve spojení s § 55 odst.6,§ 55b odst.7 a § 188
odst.3 a 4 stavebního zákona,usnesením č.7-2021-3 ze dne 29.listopadu 2021
<br> v y d á v á
změnu č.5 územního plánu sídelního útvaru Dřísy
<br> ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „změna č.5“),jejíž územně plánovací dokumentaci
zhotovila společnost PRISVICH,s.r.o <.>,IČO 27101053,proj...

Načteno

edesky.cz/d/5039659

Meta

Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz