« Najít podobné dokumenty

Obec Žalhostice - Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žalhostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZ 24.11.2021 (457.71 kB)
Obecm’ UFad zalhostice
<br> Obecnl' uFad Zalhostice,Zalhostice ép.120,41101
<br> INFORMACE
<br> O kona’nl’ zasedénl’ Zastupitelstva obce ialhostice
<br> Obecm’ UFad Zalhostice v souladu s ustanovem’m § 93 odst.1 zékona é.128/2000 5b <.>,0 obcich ( obecnl’
<br> zfizem’),v platném zném’,informuje o konanl’ zasedéni Zastupitelstva obce Zalhostice,svolaného
<br> starostou obce Zdefikem Javorkem v souladu 5 § 91 odst.1 zékona o obcich <.>
<br> Misto kona’m’: Obec ialhostice - zasedacu’ ml’stnost obecnmo afadu,ialhostice ép.120
<br> Doba koném’: 24.11.2021 od 18:00 hodin
<br> Navriem’ programu:
<br> 1)
2)
3)
4)
5)
6)
<br> 7)
8)
9)
<br> Uréenl' ovéFovatelfl zépisu (§ 95 odst.1 zékona o obcich) a jmenovém’ zapisovatele
Schvéleni programu
<br> Kontrola usnesem’
<br> Smlouva o spolupréci pFi provédéni veFejnosprévm’ch kontrol
<br> Smlouva o zFu’zeni vécného bFemene
<br> Smlouvu o uzavFeni budouci smlouvy o zFI'zenI’ vécného bFemene a smlouvu o prévu provést
stavbu
<br> Dodatek é.2 ke smlouvé stavba materké §ko|ky
<br> Zémér prona’jmu prostor na 00
<br> Revokace usnesem’ (‘5.28/21/419 ze dne 27.9.2021
<br> 10) Smlouvu o budouci smlouvé o zFizem’ vécného bFemene a dohodu o uml’sténl' stavby é.IV-12-
<br> 4021599/5035 VB/l LT-zALHOSTICE,PPé.90_1 SMYCKA + KNN
<br> 11) Dodatek (‘5.1 ke smlouvé o odbéru bioodpadu
<br> 12) Zpréva finanénl' vaor
<br>
<br> 13) Rfizné:
14) Diskuse:
V obci Zalhostice,dne 15.11.2021 Zden- orek,starosta obce
W,v,<,> v.<.> LHOSTICE
Vyveseno na uredm desce (plsemne l elektronlcky) dne: 15.11.2021 2:52:31,01
IC: 264109 (9
Jméno a podpis: Zdenék Javorek
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto 2 Lifean desky dne: 23.11.2021
<br> Jméno a podpis: Zdenék Javorek

Načteno

edesky.cz/d/5023170

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žalhostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz