« Najít podobné dokumenty

Obec Perná - Výpis usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Perná - 19.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Perná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Perná - 19.10.2021 (147.42 kB)
Tento výpis má pouze informativní charakter.Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,v znění pozdějších předpisů <.>
<br> Výpis usnesení čtvrtého zasedání Zastupitelstva obce Perná konaného dne 19.října 2021
<br> Starosta zahájil čtvrté zasedání Zastupitelstva obce Perná (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18,00 hodin a všechny přivítal <.>
<br> Bod č.1 Technickýr bod
<br> Starosta konstatoval,že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Perná,a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval,že je přítomno 6 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné <.>
<br> Usnesení č.1
<br> Zastupitelstvo obce Perná schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu třetího zasedání zastupitelstva obce p.Milana Kotase a pí.Marii Zámečníkovou
<br> Hlasování č.1 Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 - usnesení bylo přijato
<br> Starosta přednesl návrh programu zasedání,který byl členy zastupitelstva schválen.Usnesení č.2 Zastupitelstvo obce Perná schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Perná:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Rozpočtové opatření
<br> 3.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - rozšíření NN — Chuděj,Zahradníček 4.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - přípojka NN — Apartments live
<br> 5.OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> 6.Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,podpora jednotek SDH obcí JMK pro rok 2021
<br> 7.Žádosti
<br> 8.Různé
<br> 9.Závěr
<br> Hlasování č.2 Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 - usnesení bylo přijato
<br> Usnesení č.3 Zastupitelstvo obce Perná bere na vědomí rozpočtové opatření č.5,6,a 7 rozpočtu na rok 2021 <.>
<br> Usnesení č.4
<br> Zastupitelstvo obce Perná schvaluje Smlouvu č.: HO-001030066869/001-ENGS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu realizovanou pod názvem “Perná,rozš.NN,Chuděj <,>
<br> Zahradníček p.č.432,437/2“ za účelem umístě...

Načteno

edesky.cz/d/5023106

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Perná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz