« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Zápis ze zasedání ZO Kleneč č. 10/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO Kleneč č. 10-2021.pdf (1001.53 kB)
ZÁPIS č.10/2021 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLENEČ DNE 22.11.2021
<br> Přítomni: XXXXX Z <.>,Kekulová D <.>,Švec D <.>,Bc.Kraus A <.>,ing.Novák P <.>
<br> Omluveni: pí.Písková K <.>,ing.Syrovátka P.Hosté: p.Cimr J <.>,ing.Klečka Program: 1) Zahájení 2) Určení zapisovatele návrhu usnesení č 10/2021 3) Návrh a schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatelky 4) Schválení- doplnění programu 5) Zpráva kontrolního výboru 6) Zpráva finančního výboru 7) Zpráva stavebního výboru 8) Zpráva kulturně sociálního výboru 9) Zpráva pořádkového výboru 10) Zpráva místostarostky 11) Zpráva starosty — Návrh Rozpočtu na r.2022 12) Různé 13) Schválení návrhu usnesení č.10/2021
<br> str.2
<br> Bod 1) Pan starosta přivítal přítomné,zasedání bylo řádně svoláno,začátek v 17,30 bod.za účasti 5členů,20 je usnášeníschopné <.>
<br> Bod 2) Určení zapisovatele návrhu usnesení: určen p.Švec D.Pro : 5 proti : 0 zdržel se: 0 ZO schvaluje zapisovatele návrhu usnesení
<br> Bod 3) Návrh a schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele:
<br> Návrh na ověřovatele zápisu.<.>.<.>.<.>.<.>.p.Švec D.p.Bc.XXXX XXXXX Zapisovatele jmenuji.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.pí.Kekulová D.pro: 5 proti: 0 zdržel se : 0
<br> 20 schvaluje ověřovatele zápisu p.Švece D.a p.Bc.Aleše Krause
<br> Bod 4) Schválení— doplnění programu zasedání 20
<br> pro: 5 proti: 0 zdržel se : 0 20 schvaluje program zasedání ZO Kleneč
<br> Bod 5) Zpráva kontrolního výboru
<br> 1.Podepsat Smlouvu o dílo s firmou LIMPA - splněno
<br> 2.Vypracovat Návrh Rozpočtu obce Kleneč na r.2022 - splněno ZO bere na vědomí
<br> Str.3
<br> Bod 6) Zpráva finančního výboru: FV předkládá zastupitelstvu ke schválení Rozpočtové opatření č.8/2021 / úpravy rozpočtu/ pro: 5 proti: 0 zdržel se : 0 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.8/ 2021
<br> Bod 8) Zpráva kulturně sociálního výboru: - všechny akce jsou z důvodu epidemického opatření zrušeny ZO bere na vědomí Bod 9) Zpráva pořádkového výboru: - u RD čp.43 je poškozená dopravní značka - dotaz na ce...

Načteno

edesky.cz/d/5023100

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz