« Najít podobné dokumenty

Obec Bžany - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bžany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška.pdf (793.96 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
<br> odbor dopravy nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br> Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne:
<br> MgMT/121233/202I lng.[.Humlová /417 510 590 ___,__7___ „„__„___22__.j 132_02L_ “_ _
<br> OD/Hum/DZ-PR humlovagteplicecz ; '- “Jeux íf nm Bienn- *_* „zr !! a_n/0.4!.W //
<br> <.>,„ : “W: žid/zau M VEREJNA VYHLASKA _ a
<br> opatření obecné povahy * '
<br> hůl—ul.! :í/j u Í
<br> l 11.<.> =D/Jao n;? Ul & „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemmčh komunkac1ch“'"“ *“
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Teplice.jako příslušný správní úřad podle & 124 odst.6 a 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<.> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen.<.> zákona").na základě podaného podnětu: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,příspěúrmá organizace,Ruská 260,417 03 Dubí,IČ: 000 80 837,ze dne 11.11.2021 a po projednání sdotčeným orgánem tj.Dopravním inspektorátem Územního odboru Teplice Policie ČR Krajské ředitelství Ústeckého kraje jež návrh umístění předmětného přechodného dopravního značení odsouhlasil pod č.j KRPU 167203— l/ČJ- 2021 -040906 dne 19.10.2021
<br> a v souladu s š 77 odst.5 zákona a 5 171 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád.v platném znění (dále jen správní řád) vydává opatření obecné povahy:
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikací: na silnicích II.a III.třídy,v působnosti města Teplice; spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení a zařízení : dle schémat z řady B/I,3/2,8/7,B/24,B/25.1.C/l,C/2,C/4,C/6,C/ll,C/12 technických podmínek TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“; z důvodu oprav,údržby a odstraňování havárii na zmíněných komunikacích v roce 2022;
<br> 'k' mv! ' " odn'h 'n'/rovn "' 1.Dopravní značení a dopravní zařízení bude na komunikacích v obci osazeno podle příslušných shora vyjmenovaných schémat z řady <.>,B" a mimo obec podle příslušných shora vyjmenovaných schémat z řady.<.> C" uveden...

Načteno

edesky.cz/d/5023049

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bžany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz