« Najít podobné dokumenty

Obec Krhanice - Návrh rozpočtu obce na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krhanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce na rok 2022
NÁVRH RozPoČTU oBcE KRHANIcE PRo RoK 2022
<br> PRIJMY v tisících Kč
<br> Upraven rozpočet2021
(p edpokládaná v še plnění)
<br> 13 869,78
<br> 2 056,25
<br> 142,00
<br> 1 156,53
<br> 274,30
<br> 163,04
<br> 217,70
<br> 271,25
<br> 180,00
<br> 228,66
<br> 62,00
<br> 30,83
<br> '17 224,56
<br> Schválen rozpočet
2021
<br> 12 249,00
<br> 665,88
<br> 0,00
<br> 424,44
<br> 261,40
<br> 163,04
<br> 13 339,32
<br> Návrh rozpočtu
2022
<br> 16 426,00
<br> 1 553,74
<br> 0,00
<br> 437,34
<br> 274,30
<br> 163,04
<br> 18 417,08
<br> rŘíoe1_DAŇovÉpŘílutv
<br> rŘíon 2 _ NEDAŇovÉ pŘÍlutv
<br> rŘíon 3 _ KAPlTÁlovÉ pŘí.tuly
<br> rŘíon4-PŘlJArÉoornce
Z toho:
<br> Neinv.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačnÍho vztahu
<br> P evody vlastním fondťlm v rozpočtech (tzemní rovně
<br> ostatní neinvestiční transfery p ijaté ze SR - prŮtoková
dotace - Uz 33063 Zjednodušené projekty - Šablony (pro ZŠ
Krhanice)
ostatní neinvestiční transfery p ijaté ze SR - prťltoková
dotace - tJz 33063 Zjednodušené projekty - Šablony (pro
MŠ Krhanice)
ostatnÍ neinvestiční transfery p ijaté ze sR - Uz 13101
Aktiv n í pol iti ka za mě stn a nosti
Neinvestiční transfery p ijaté ze SR - Uz 98037 -
kompenzačn í bonus obcÍm
Neinvestiční transfery p ijaté z VPS SR - Uz 98071 - volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Neinvestiční transfery p ijaté ze státních fondťl - Uz 90002
sFŽP' Nárot1nÍ nrooram životního nrost edí
<br> CELKEM
<br> Stránka'í
<br>
<br> NÁVRH RozPoČTU oBcE KRHANIcE PRo RoK 2022
<br> vÝon le v rlsÍcícn xč
Upraven rozpočet
<br> 2021 (p edpokládaná
v še plnění)
<br> '190,00
<br> 1245,00
230,00
150,00
180,00
257,50
<br> 257,50
<br> 1106,50
20,00
<br> 275,00
95,00
<br> 424,85
424,85
<br> 10 948,48
<br> 2 572,76
<br> 217,70
<br> 141,04
<br> 595,98
<br> 21,00
<br> 293,00
'10,00
<br> 1 19,00
<br> Schválen
rozpočet2021
<br> 100,00
395,00
210,00
130,00
180,00
257,50
<br> 257,50
<br> 406,50
20,00
<br> 275,00
95,00
<br> 364,85
364,85
<br> 2 672,76
<br> 2 451,76
<br> 21,00
<br> 293,00
10,00
<br> 111,00
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5023037

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krhanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz