« Najít podobné dokumenty

Obec Krhanice - 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krhanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1
NÁvnn
<br> PRILOHA C.1 ROZPOCTU OBCE KRHANICE NA ROK 2022
<br> oBEc KRIIANIcu,IČ oozsz025,KRIIANIcE 46,257 42 KRHANIcE
<br> zÁvlzNÉ uraz.lTELE A PRAVIDLA PRo PoSKYTovÁnÍ pnosrŘnnrŮ
ZROZPOCTU OBCE KRIIANICE NA ROK2O22
<br> 1) pŘÍspĚvxovÉ oRGANIZ lcn zřúzBNÉ oncÍ
6ozroČET _ PARAGRAF 31 1 1,3l 13,poloŽra 533l)
<br> obec má zÍízeny dvě příspěvkové organizace: Základní školu Krhanice' okres Benešov
a Mateřskou školu Krhanice,okres Benešov <.>
<br> organizace pro rok 2022:
<br> Provomí příspěvek bude příspěvkoqým organizacim zasilán vŽdy ve ýši % schváleného
provozního příspěvku,a to dle následujícího harmonogramu: |eden 2022,duben 2022,červenec
2022,Ťíjen2022,a to vždy do l5.kalendářního dne příslušného měsíce <.>
<br> 2) PRAVIDLA PRo PoSKYTovÁNÍ FINANčNÍcH oanŮ pno uĚu NARoZENÉ
V ROCE 2022V OBCI KRHANICB
<br> o Paraeraf 3399 (ostatní záležitosti kultury) Položka 5492 (darv obwatelstvu)
<br> Pro tuto zá|ežitost bude v,<,> Rozpočtu obce na rok2022" vyčleněna částka: 50.000,- Kě <.>
<br> Podmínky pro poskytování finančního daru:
a) dítě: narozené od l.l.2022 do 3l.12.2022 apŤihlášené do evidence obyvatel obce Krhanice
<br> nejpozději do 3 1.1.2023
<br> b) rodiče: oba rodiče mají ke dni sepsání darovací smlouvy trvalý pobyt v obci Krhanice,pak
bude poskytnut finanční dar při splnění podmínky a) a b) v částce 8.000'00 Kč/l dítě
<br> c) rodiče:jeden z rodičů má ke dni sepsání darovací smlouvy trvalý pobyt v obci Krhanice <,>
pak bude poskytnut finanění dar při splnění podmínky a) a c) v částce 4.000'00 Kč/l dítě
<br> Organizace Provozní příspěvek pro rok 2022 v Kč
a Mateřská škola Krhanice,okres Benešov 508 850,-Kě
a Zák|adni škola Krhanice,okres Benešov 2 756 756,-Kč
<br> v tom:
Středisko Základní škola 2 077 876,- Kč
Středisko Školni i ídelna 678 880,- Kč
<br> d) nárok na poskytnutí daru lze uplatnit nejpozději do 3l.1.2023 zaqýše uvedených podmínek
<br>
<br> NAVRH
3) PRAVIDLA PRo PoSKYTovÁNÍ pnosrŘnorŮ zpozpoČru oBCE
<br> KRHANICE NA RoK 2022 _ KULTURA,KULTURNÍ a spol,B...

Načteno

edesky.cz/d/5023035


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krhanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz