« Najít podobné dokumenty

Obec Krhanice - 2.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krhanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2.
NÁvnrt pŘÍLoHa č.z Rozpočru oncn rnrr,qnrcn Nn Ror zozz oBEc KRHANIcn,tčo u0232025,KRHANICE 46,257 42 KRHANIcE posxyrovÁNÍ ooracÍ _ vnŘn.lnopnÁvNÍ snnlouvy A o,PoSKYTovÁNÍ NnÚčnlovÝcu rINaNČNÍcH oanŮ - oanovacÍ SMLOUVY * PRAVIDLA PRO POSKYTOVANI FINANCNICH DARU PRO ZAKY I.TRIDY zlr.lLlnNÍ Šroly KRHANICE vE ŠroLNÍtvt RoCE 2022-2023 (paragraf 3lI3 _ ZtÍkladní školy) Jedná se o poskytnutí účelového finančního daru ve qýši 1 000,00 Kč na zakoupení uěebních pomůcek pro žáky I.třídy ZŠ Krhanice pro školnirok2022l2)23.Finanční dar,<,> pastelkovné" bude poskytnut všem žákům I.třídy bez ohledu na jejich trvalý pobyt' ato zatěchto podmínek:,/ Zákonný zástupce přinese na obecní úřad Krhanice originály dokladů o nákupu učebních pomůcek (paragon' faktura,<.>.<.> ),kdy z textu dokladu bude zřejmé,že jde o uěební pomůcku pro žáka I.třídy.Doklady o nákupu učebních pomůcek mohou přesáhnout částku 1000'00 Kč,ale lrnanění dar bude vždy právě 1000'00 Kč.'/ Pokud doklady o nákupu učebních pomůcek budou do částky 1000,00 Kč,finanční dar bude odpovídat ýši částky na předloŽených dokladech <.>,/ Doklady o nákupu uěebních pomůcek musí být z období od I.6.2022 do 30.9.2022.Sepsání smlouvy bude provedeno nejpozději dne 3.10.2022 po předloŽení dokladů o nákupu učebních pomůcek na obecním úřadu Krhanice.'/ obecní úřad si vyhotoví fotokopie přinesených dokladů.{ Nárok na poskytnutí daru zaniká dnem 4.10.2022.K podpisu smlouvy si zákonný zástupce přinese s sebou svůj občanský prukaz.Do rozpočtu bude vyčleněno na ',pastelkovné" : 2l.000,00 Kč.Se zákonným zástupcem žákabude uzavřena veřejnoprávní smlouva.* PRAVIDLA PRo PosKYTovÁNÍ FINANčNÍCH DARŮ pŘÍspĚvxu NA sNÍŽENÍ uopnDu NÁRŮSTU CEN oDPADŮ v RoCE 2022 Ppro oBčANY S TRVALÝIu ponyTBM v oBcI KRHANICE o Paragraf 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů) Položka 5492 (darl obwatelstvu) Pro tuto zá|ežitost bude v,<,> Rozpočtu obce na rok2022" vyčleněna částka: 350.000,- Kč.Podmínky pro poskytování finančního daru: a) V roce 2022 po úhradě poplatku Za p...

Načteno

edesky.cz/d/5023034

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krhanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz