« Najít podobné dokumenty

Obec Krhanice - 3.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krhanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3.
NAVRH
<br> pŘÍlorrn č.s nozpočru oBcE KRIIANICE NA RoK 2022
<br> oBEc KRHANIcB,KRHANIcB 4ó,257 42 KRIIANICn,lč oozszozs
<br> KRHANI NA 2022
<br> V souladu se zákonem č.|2812000 Sb.o obcích v platném zněni a v souladu se zákonem
č,<.> 25012000 Sb <.>,rozpočtová pravidla,vplatném znění Zastupitelstvo obce Krhanice určuje
tato pravidla pro provádění rozpočtových opatření a rozpisu rozpočtu:
<br> 1.rozpočtová opatření
_ rozsah provddění rozpočtového opatření starostou obce:
a) oblast vydajů: starosta obce je oprávněn provádět rozpočtová opatření
<br> (přesuny) navzájem mezi jednotliqými paragraý rozpočtové skladby' kdy ťrnanční
rozsah těchto rozpočtoqých opatření bude v součtu maximálně do 500.000,00 Kč
a kdy objem vydajů se nemění.o těchto opatřeních bude starosta obce vždy
informovat zastupitelstvo obce' a to na nejbliŽším zasedáni zastupitelstva obce <.>
<br> b) oblast dotačních titulů,příspěvků,grantů: rozsah provádění rozpočtového opatření
starostou obce je v tomto případě bez ohledu na qýši finančních prostředků.Toto
rozpočtové opatření bude prováděno neprodleně po obdrŽení podkladu konkrétního
titulu (rozhodnutí,příslib,avizo,<.>.<.> ).o tomto opatření bude starostavŽdy informovat
zastupitelstvo obce,a to na nejbližším zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> c) v případě ochrany obyvatelstva a zabránění škod na majetku a odstranění
havárií,kdy uskutečnění výdaje je nutné z hlediska ochrany obyvatelstva nebo
zabezpečení chodu obce: rozsah provádění rozpočtového opatření starostou obce je
v tomto případě omezeno finančními prostředky obce (volné finanční prostředky <,>
nevyčerpané f,rnanční prostředky) <.>
<br> Veškerá rozpočtová opatření budou evidována dle jejich časové posloupnosti (1 číselná
řada pro všechna rozpočtová opatření během roku) <.>
<br> 2.rozpis rozpočtu
- podrobný rozpis rozpočtu bude proveden neprodleně po schválení rozpočtu
<br> zastupitelstvem obce,rozpis provede starosta obce <.>
- změny rozpisu rozpoětu obce v rámci jednotlivých paragraftr se...

Načteno

edesky.cz/d/5023033

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krhanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz