« Najít podobné dokumenty

Obec Krhanice - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krhanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2025
v
<br> R.2025
0
<br> r6 000
I 000
430
0
<br> t7 430
1 000
r 430
l7 430
<br> 0
<br> 0
<br> 0
0
0
<br> R.2024
(t
<br> l6 000
r 000
430
<br> 0
l7 430
1 000
I 430
t7 430
<br> 0
<br> 0
<br> 0
0
0
<br> R.2023
U
<br> l6 000
I 000
430
<br> 0
t7 430
l5 000
2 430
t7 430
<br> 0
<br> 0
<br> 0
0
0
<br> R.2022
t9 009
t6 426
r 554
437
0
<br> t8 4t7
l5 914
2t 512
37 426
-t9 009
r9 009
t9 009
<br> 0
r9 009
<br> Počáteění stav fi nančních k t.t <.>
Da ové o íimv
Neda ové o íimv
Kaoitálové o íimv
P iiaté dotace
P íimv celkem
Běžné /neinvestiční/ v'Ídai e
Kapitálové /investiční/ v daie
VÝdaie celkem
Saldoo íim avÝdaiti
]'inancováni
Zapoiení zdroi: z minul,ch let
Uvěrv
Finanční zdroje - celkem
<br> Tídal
TÍída2
T ída3
Tlída 4
<br> T ída5
TÍida6
<br> 'l' ída E
<br> St ednědobÝ whled rozpočtu obce Krhanice
Návrh
<br> PŘEHLED zÁnnĚnťt oncr
Dlouhodobé závazkv
Dlouhodobé investiční akce:
C)bec Krhanice má zpracován Program obnovy obce <.>
<br> obec Krhanice se bude ucházet o dotačni tituly.Z p ípadn1Ích p idělen;Ích dotací mohou lryplynout i dlouhodobé investice a z'ávaz'ky '
Zejména se budejednat o investice do infrastruktury a budov a dáIe o rozsáhlejši rekonstrukce majetku obce <.>
V ietech 202l-2022 bude probihat realizace akcc Po ízení centrálni vzduchotechniky do ZS Krhanice a Zateplení.{měna zdrojc tepla v
ZŠ v obci Krhanice.Tato investice bude financována z vlastních zdrojri a zdroj státniho fondu životního prost edí 1zápÍiičkv).Finanční
prost edky zeSFŽP budou zapojová'rry do rozpočtu obce dlejejich p ijeti.V současné době mátne Rozhodnutí č.l9000745 o poskytnutí
finančních prost edkLi zeSFŽP ČR a Rozhodnutí č.|9000735 o posk}tnutí finančních prost edk zeSFŽP ČR.očekáváme Rozhodnutí
o poskytnutí dotace a uzav ení Smlouly o poskytnuti podpory z Fondu <.>
<br> Dlouhodobé pohledávkv
<br> Plynovod : prodej plynovodu (stavby) RWE GasNet,s.r.o.<.> zatím pouze pronájem <.>
<br> Pot ebv dlouhodobě realizovanÝch záměrri
P edpokládáme financování z vlastních zdrojťr a p ípadně zc získan1 c...

Načteno

edesky.cz/d/5023032

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krhanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz