« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Hodějovice - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Hodějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dio-ii-156-d3478864365.pdf
Dopravně inženýrské opatření
<br> _ dopravní značení Jan Nevšfmal - JANEV Provozovna Planá 85.www.janev.cz Chýnovská 852 370 01 Ceské Budějovice 391 II Planá nad Lužnicí tel: 739 633 969
<br> M-SILNICE a.s <.>
<br> 03 031 0/| Úsilné - Hodějovice _ : vypracovat „ Okružní křižovatka Novohradská - etapa 2 &%
<br> VOZIDEL STAVBY
<br> —,<.>,<.>.„.v-a'
<br> f“ FÉ"- rFňt'.HELIX: Pk,J P-.',<.> v.<.> -.„“j—.<.> _,<.> _:'.<.>.1Z:
<br> :;
<br> „ »,"— y'w "nr.<.> uzly.<.>,' n.l.<.>
2021-19410.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/19410/2021 St vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/19410/2021-2 XXXX XXXXX XXX XXX XXX stachj@c-budejovice.cz XX.XX.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 19.11.2021 žádost navrhovatele:
<br> M - SILNICE a.s <.>,IČO 421 96 868,Husova 1697,Bílé Předměstí,530 03 Pardubice 3 <,>
zastoupená společností XXX XXXXXXXX,IČO XXX XX XXX,Chýnovská XXX,XXX 11 Planá nad Lužnicí
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.řed.- DI v Českých Budějovicích
č.j.KRPC-62-633/ČJ-2021-020106 ze dne 20.10.2021 potvrzené dne 12.11.2021 a dále v souladu
s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci v silnici č.II/156,III/1561,III/15523 v Českých Budějovicích,Starých
Hodějovicích pro realizaci dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice – okružní křižovatka na silnici
II/156 - viz DIO,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: 11.12.2021 – 16.12.2021 (prodloužení term...

Načteno

edesky.cz/d/5022914

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Hodějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz