« Najít podobné dokumenty

Obec Potštát - Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva města Potštát ze dne 24.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry vyhlášené na 33. zasedání ZM Potštát.pdf [0,35 MB]
Město Potštát lČ: (moms Tel.: 002533333 Zámecká ] DIČ: (200301795 email: starosta-típotsuilxz
<br> 753 62 POÍŠÍÉÍ ED [lilltN é schránky: 1'3Fln 6m \\WWpOtShtLCZ
<br> Záměry vyhlášené na 33.zasedání Zastupitelstva města Potštát dne 25.11.2021
<br> 3/33Z/202 1
<br> Zastupitelstvo města Potštát schvaluje vyhlášení záměru na prodej domu čp.47,včetně pozemku,ul.Školní,Potštát na zastavěné ploše a nádvoří parc.č.1790,k.ú.Potštát se všemi součástmi a příslušenstvím,za cenu stanovenou Znaleckým posudkem č.1376/26/21 v minimální výši 2.951.650,- Kč <.>
<br> Veškeré náklady spoj ené s převodem vlastnického práva hradí kupující <.>
<br> - Povinnosti zájemce o koupi je uhradit zálohu na kupní cenu ve výši 30.000,- Kč,a to převodem na účet č.1883128319/0800 při podání žádostí o koupi nemovitosti.V případě více zájemců tato záloha bude neúspěšnému žadateli vrácena.Dále v případě,že žadatel od své žádosti odstoupí,nebo jeho zaviněním nebudou splněny stanovené termíny,uhradí smluvní pokutu ve výši složené zálohy.V případě více než jednoho zájemce o koupi,bude výše uvedená nemovitost prodána obálkovou metodou,kdy o tomto budou zájemci písemně vyrozumění <.>
<br> K vyhlášenému záměru se lze přihlásit do 22.01.2022.Prohlídka výše uvedené nemovitosti na tel.žádost na č.581624275 nebo 608362299 <.>
<br> mecká.1 62POT TAT
<br> starosta města Potštát
<br> Vyhotoveno: 25.11.2021
<br> Vyvěšeno:25.l 1.2021
<br> Sejmuto :
Usnesení z 33. zasedání ZM Potštát.pdf [0,61 MB]
Město Potštát
<br> “Zatímcká l,7 l.<.> —álů.: 581 62
<br> 53 62,Potštát i 275 1 fax č.: 581 624 29% J e-maii; podatelna.poreditel-seznam.cz
<br> USNESENÍ
<br> 33.zasedání Zastupitelstva města Potštát konané dne 24.11.2021 v MěÚ,zasedací místnost od 17:00 hod <.>
<br> Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
<br> 1/332/2021
<br> 2/332/2021
<br> 3832/2021
<br> 4832/2021
<br> 5/332/2021
<br> program jednání ZMP:
<br> 1.Zahájení,schválení programu,zapisovatele,ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Kontrola usnesení z minulého jednání <.>
<br> 3.Dodatek č.1416/01/2021/1 - Státní fond dopravní infrastruktury <.>
<br> 4.Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti- Čp.47,ul.Školní,Potštát,parc.č.1790,k.u.Potštát <.>
<br> 5.Zástavba ul.Mílovanská,k.á.Potštát- prodejní cena zasíťovaného stavebního pozemku.6.Diskuze <.>
<br> 7.Závěr <.>
<br> - rozšiřující body:
<br> 6.Podání žádostí v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2022 <.>
<br> - zapísovatelkou jednání; Ladislavu Maršálkovou
<br> - ověřovatelé zápisu: XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dodatek č.XXXX/(XX/XXXXXX ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ze dne 11.5.2021 mezi SFDI,IČ: 708 56 508
<br> a městem Potštát,IČ: 003 01 795.Účelem dodatku je stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných příjemci na financování Akce "Stezka pro chodce a cyklisty Potštát - Boškov" - ISPROFOND 5718510100 s ohledem na nové určení celkových uznatelných nákladů Akce v návaznosti na uzavřený Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo a Dodatek č.3 ke Smlouvě
<br> o dílo <.>
<br> Pověřuje starostu podpisem dodatku <.>
<br> vyhlášení záměru na prodej domu čp.47,včetně pozemku,ul.Školní,Potštát
<br> na zastavěné ploše a nádvoří parc.č.1790,k.ú.Potštát se všemi součástmi a příslušenstvím,za cenu stanovenou Znaleckým posudkem č.1376/26/21 v minimální výší 2951650,- Kč.Veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva hradí kupující <.>
<br> - Povinností zájemce o koupije uhrad...

Načteno

edesky.cz/d/5022906

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Potštát
25. 11. 2021
23. 11. 2021
23. 11. 2021
19. 11. 2021
19. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Potštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz