« Najít podobné dokumenty

Obec Brantice - Obec Brantice - Smlouva č.3/08713 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brantice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20211125093118538.pdf [2,32 MB]
__ STÁTNÍ FOND _.<.> v <.>,v,ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ministerstvo zrvotmho prostredí ČESKÉ „MLM
<br> Obec Brantice
<br> SMLOUVA č.3/08713
<br> o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
<br> |.SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Brantice
<br> kontaktní adresa: Brantice č.p.121,793 93 Brantice ičo: 00295884
<br> zastoupená: XXXXXXXX XXXXX,starosta obce bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava
<br> Číslo ÚČtu: 94—3611771/0710
<br> (dálejen „poskytovatel")
<br> a
<br> adresa bydliště: datum narození: bankovní spojení: číslo účtu:
<br> dálejen „příjemce")
<br> 1)
<br> 2)
<br> 3)
<br> i)
<br> 2)
<br> ||.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> Tato smlouva se uzavírá na základě Programu Brantice pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji — 3.výzva" (dálejen Program),vyhlášeného obcí Brantice podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů pod č.j.OUBR—596/2019 ze dne 18 září 2019 (dálejen „Program") <.>
<br> Smluvní strany prohlašují,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> Příjemce prohlašuje,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanoveníjsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje seje dodržovat <.>
<br> |||.PŘEDMĚT srerouvv
<br> Předmětem této smlouvyje úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce v rozsahu,kterýje obsahem této smlouvy <.>
<br> Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návratná
<br> finanční výpomoc") na pořízení moderního zdroje tepla splňujícího podmínky ii7.výzvy
<br> __ STÁTNÍ po N D Ministerstvo životního prostředí
<br> 3)...

Načteno

edesky.cz/d/5022864

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Brantice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz