« Najít podobné dokumenty

Obec Nezvěstice - Oznámení o zahájení stavebního řízení – Nezvěstice, Malá strana – Varta

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezvěstice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení staveb.řízení
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní Škroupova 246/4,Plzeň
<br> Sp.zn.: SZ MMP/382584/21/KA1 Plzeň,dne: 24.1 1.2021 Č.j.: MMP/391983/21
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: kaisler©plzeneu Vypraveno dne:
<br> IDDS: 6iybfxn
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Nezvěstice č.p.189,332 04 Nezvěstice <,>
<br> kterého zastupuje D PROJEKT PLZEN Nedvěd s.r.o <.>,ICO 26388791,Utušice č.p.66,332 09 Stěnovice
<br> (dálejen "stavebník") dne 15.1 1.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> NEZVĚSTICE,Malá Strana - Varta,zóna Zl,Dopravní infrastruktura pro RD
<br> na pozemku parc.č.112/1,112/5,112/10,112/11,112/12,112/13,112/14,112/15,112/16,628/4 v katastrálním území Nezvěstice a parc.č.630/1,999/6,999/11,1154/1 a 1154/2 vkatastrálním území Zákava.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Novostavba dopravní a technické infrastruktury <.>
<br> Jedná se o místní komunikace větve A (III.třídy - funkční podskupiny C) a větve B (IV.třídy - funkční podskupiny D1 - Obytná zóna) pro dopravní obsluhu území určeného pro výstavbu RD.Jedná se o MK veřejně přístupné včetně křižovatkových napojení na silnici 111/1 17 31 a včetně úpravy vjezdů do budoucí navazující zástavby c celém rozsahu řešeného území a dále pak řešení odvodnění navržených ploch návrhem nové dešťové kanalizace <.>
<br> Konkrétně se jedná 0:
<br> S0 101 - Místní komunikace SO 101 Komunikace zahrnuje návrh místních komunikací větve A (Ill.třídy - funkční podskupiny C) a větve B (IV.třídy - funkční podskupiny D1 - obytná zóna) pro dopravní obsluhu území určeného pro výstavbu RD.Jedná se o MK veřejně přístupné včetně křižovatkových napojení na silnici 111/ 1 17 31.Součástí navržených úprav je rovněž chodník pro pěší,kteíý propojuje navrženou obytnou zónu (větev B) se stávajícím chodníkem podél silnice l/ 19.SO 101 dále zahrnuje doprovodné terénní úpravy,odvodnění ko...

Načteno

edesky.cz/d/5022861

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nezvěstice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz