« Najít podobné dokumenty

Obec Lidečko - VV – MÚ Vsetín – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I-57 po dobu realizace zajištění svahu proti sesuvu půdy podél uvedené silnice v k.ú. Lidečko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lidečko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Odbor územního plánování,stavebního řádu a dopravy
<br>
<br> Č.j.: MUVS-S 24224/2021/OÚPSŘD-280.4/Mar-4 Vsetín 24.11.2021
<br> Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Vsetín,odbor územního plánování,stavebního řádu a dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních komunikací
<br> a veřejně příslušných účelových komunikací dle § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
<br> komunikacích“),ve spojení s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „správní řád“),na základě návrhu spol.Porr a.s <.>,IČO 43005560,Dubečská 3238/36,100 00 Praha <,>
<br> kterou zastupuje spol.NVB LINE s.r.o <.>,IČO 26979675,Cukrovar 716,768 21 Kvasice,doručeného dne
<br> 19.11.2021
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích,přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.III/05743 a na účelových komunikacích na poz.parc.č.3702/1 a 4153/1 v k.ú.Lidečko,za účelem
<br> zajištění uzavírky provozu na silnici č.I/57 po dobu realizace zajištění svahu proti sesuvu půdy podél uvedené
<br> silnice v k.ú.Lidečko v termínu od 29.11.2021 do 31.08.2022 <.>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována umístěním svislých
<br> dopravních značek (SDZ) a dopravních zařízení (DZ),které budou na dotčených pozemních komunikacích
<br> umístěny dle jejich vyznačení znázorněných v situacích dopravního značení „Dopravně inženýrská opatření –
<br> pracovní místo na sil.I/57,schéma I a II“,Dopravně inženýrská opatření – pracovní místo na sil.I/57“ <,>
<br> koordinace s jinou stavbou,schéma I a II“,které tvoří nedílnou součást tohoto stanovení:
<br> Při realizaci výše uvedené přechodné úpra...
VV – MÚ Vsetín – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I-57 po dobu realizace zajištění svahu proti sesuvu půdy podél uvedené silnice v k.ú. Lidečkoklad.zajisteni-svahu-proti-sesuvu.
MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Odbor územního plánování,stavebního řádu a dopravy
<br>
<br> Č.j.: MUVS-S 24224/2021/OÚPSŘD-280.4/Mar-4 Vsetín 24.11.2021
<br> Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Vsetín,odbor územního plánování,stavebního řádu a dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních komunikací
<br> a veřejně příslušných účelových komunikací dle § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
<br> komunikacích“),ve spojení s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „správní řád“),na základě návrhu spol.Porr a.s <.>,IČO 43005560,Dubečská 3238/36,100 00 Praha <,>
<br> kterou zastupuje spol.NVB LINE s.r.o <.>,IČO 26979675,Cukrovar 716,768 21 Kvasice,doručeného dne
<br> 19.11.2021
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích,přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.III/05743 a na účelových komunikacích na poz.parc.č.3702/1 a 4153/1 v k.ú.Lidečko,za účelem
<br> zajištění uzavírky provozu na silnici č.I/57 po dobu realizace zajištění svahu proti sesuvu půdy podél uvedené
<br> silnice v k.ú.Lidečko v termínu od 29.11.2021 do 31.08.2022 <.>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována umístěním svislých
<br> dopravních značek (SDZ) a dopravních zařízení (DZ),které budou na dotčených pozemních komunikacích
<br> umístěny dle jejich vyznačení znázorněných v situacích dopravního značení „Dopravně inženýrská opatření –
<br> pracovní místo na sil.I/57,schéma I a II“,Dopravně inženýrská opatření – pracovní místo na sil.I/57“ <,>
<br> koordinace s jinou stavbou,schéma I a II“,které tvoří nedílnou součást tohoto stanovení:
<br> Při realizaci výše uvedené přechodné úpra...

Načteno

edesky.cz/d/5022824

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lidečko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz