« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska542.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska542.pdf
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/4 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br> Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ č.1201/21/VH
o zastavení řízení o odstranění stavby vodního díla provedeného bez stavebního povolení <.>
<br>
<br> Výroková část
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný
<br> vodoprávní úřad podle ust.§ 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst.5 zákona
<br> č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 15
<br> odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> A) z a s t a v u j e v souladu s § 129 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,vodoprávní řízení ve věci odstranění
<br> nepovolené stavby vodního díla „Výměna svislé hydroizolace BD“,kterou provedl právní
<br> subjekt Společenství vlastníků Šoupala 1607,IČ 26838931,Jana Šoupala 1607/23,708 00
<br> Ostrava <.>
<br> Dne 13.listopadu 2021 nabylo právní moci rozhodnutí č.1039/21/VH vedené pod
<br> č.j.SMO/612371/21/OŽP/Bln a spis.zn.S-SMO/082144/18/OŽP/54 o dodatečném povolení
<br> stavby vodního díla „Výměna svislé hydroizolace BD“ <.>
<br> B) ukládá uhradit náklady řízení právnímu subjektu Společenství vlastníků Šoupala 1607 <,>
IČ 26838931,Jana Šoupala 1607/23,708 00 Ostrava dle ust.§ 79 odst.5 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a dle ust.§ 6 odst.1 vyhlášky č.520/2005 Sb.<,>
<br> o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku,které správní orgán hradí jiným osobám <,>
<br> a o výši paušální částky nákladů řízení,paušální částkou ve výši 1000,- Kč,slovy: jeden
<br> tisíckorunčeských <.>
<br> Náklady řízení jsou splatné do 1...

Načteno

edesky.cz/d/5022590

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz