« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Běchovice - Usnesení z 80. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 146/21)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Běchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přílohy k Usnesení RMČ_5_080_21 - Rozpočet
Příloha č.1 k usnesení RMČ č.5/080/21 ze dne 16.11.2021
<br> Návrh rozpočtu MČ PRAHA - BĚCHOVICE na rok 2022 - Závazné ukazatele
<br> Příjmy Mč PRAHA-BĚCHOVICE Výdaje Mč PRAHA-BĚCHOVICE tis.Kč Od Pa Pol schválený rozpočet OdPa Pol.schválený rozpočet
<br> 1341 Poplatek ze psů 70,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 398,40 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50,00 2310 Pitná voda 200,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 500,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 2333 Upravy drobných vodních toků 200,00 3111 Předškolní zařízení 1 920,00 1361 Správní poplatky 30,00 3113 Základníškoly 3 140,00 1511 Daň z nemovitosti 6 000,00 3314 Cinnosti knihovnické 436,00 4131 Přev.z vlastních fondů hospodářské čin.(VHC) 10 089,80 3319 Ostatní záležitosti kultury 35,00 4137 Převody mezi hl.m.Prahou a jejich MC 16 681,10 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 370,00 3314 2111 Příjmy z knihovny 5,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.protřed.950,00 3412 Sportovnízařízenív majetku obce 353,40 3419 Ostatnítělovýchovná činnost 450,00 3699 Ost.zá|ež.bydlení,komun.služeb a úz.rozv.4 289,70 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 917,90 4359 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.1 220,00 5512 Požární ochrana — dobrovolná část 655,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 150,00 6114 Volby do ZHMP a ZMC 20,00 6171 Cinnost místní správy 9 565,50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.35,00 6320 Pojištění funkčně nespecifiované 320,00 příjmy celkem 33 125,90 výdaje celkem 33 125,90
<br> Financování MČ PRAHA-BĚCHOVICE Financování MČ PRAHA-BĚCHOVICE | 8115|Zapojení prostředků z minulých let | 810,20' | 8124|Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostř.810,20 zdroje celkem 33 936,10 výdaje celkem 33 936,10
<br> Konsolidované položky příjmů Konsolidované položky výdajů 4133 Převody z vl.rezervních fondů FRR (zapojení FRR) 0,00 6330 5345 Převody vl.rozp.účtům (převody a čerpání) 350,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 350,00 6330 5349...
Usnesení z 80. jednání Rady MČ Praha - Běchovice
strana 1 z 10 U S N E S E N Í Rady Městské části Praha – Běchovice číslo 1/080/21 ze dne 16.11.2021 k návrhu na schválení programu 80.jednání Rady MČ Praha – Běchovice Rada MČ Praha – Běchovice I.BERE NA VĚDOMÍ a) předložený program 80.jednání RMČ Praha – Běchovice II.SCHVALUJE a) znění programu 80.jednání RMČ Praha – Běchovice Ing.XXXXXX XXXXXX,v.r.starosta MČ Praha – Běchovice XXXX XXXXXXX,v.r.radní MČ Praha – Běchovice U S N E S E N Í Rady Městské části Praha – Běchovice číslo 2/080/21 ze dne 16.11.2021 k návrhu Rozpočtového opatření č.22/21 – zvýšení rozpočtu – zapojení sankcí ze SoD Rada MČ Praha – Běchovice I.BERE NA VĚDOMÍ a) informaci o uplatnění smluvních pokut vyplývajících z uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem společností Cubespace s.r.o.za nedodržení termínu zhotovení a termínu odstranění závad v celkové výší 3 124 700,- Kč II.SOUHLASÍ a) s rozpočtovým opatřením č.22/21: ➢ zvýšení příjmů ve výši 3 124 700,- Kč OdPa 3111 – Předškolní zařízení • Pol.2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů ➢ zvýšení výdajů ve výši 3 124 700,- Kč OdPa 3111 – předškolní zařízení III.UKLÁDÁ a) vedoucímu OESM předložit RO na jednání ZMČ Termín: 15.12.2021 Ing.XXXXXX XXXXXX,v.r.starosta MČ Praha – Běchovice XXXX XXXXXXX,v.r.radní MČ Praha – Běchovice U S N E S E N Í Rady Městské části Praha – Běchovice číslo 3/080/21 ze dne 16.11.2021 k návrhu Rozpočtového opatření č.24/21 – zvýšení rozpočtu – dotace z rozpočtu hl.m.Prahy Rada MČ Praha – Běchovice I.BERE NA VĚDOMÍ strana 2 z 10 a) informaci o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rezervy EU/EHP v rozpočtu hl.m.Prahy (v kap.10) na rok 2021 na akci „EU – pořízení kompostérů pro občany MČ Praha – Běchovice“ v celkové výší 104 700,- Kč II.SOUHLASÍ a) s rozpočtovým opatřením č.24/21: ➢ zvýšení příjmů ve výši 104 700,- Kč OdPa 6330 – převody vl.fondům v rozpočtech územní úrovně • pol.4137 – převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi ve výši 104 700,- Kč ➢ zvýšení výdajů ve vý...

Načteno

edesky.cz/d/5022465

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Běchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz