« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení OOP - ul. Viniční

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Vinicni.pdf
UL <.>
<br> Statutární město Brno Doručeno:
<br> - VINIČNÍ - MK
<br> 14.09.2021
<br> MMB/0481226/2021
<br> listyzl
<br> druh:
<br> přílohy: Iilsv:
<br> llllllllllllllllll
<br> mmb 1es7d313712
<br> V1 Za ODSTRANIT \ \ \ \
<br> POZNÁMKA
<br>.Veškeré DZ musí být instalováno v souladu s TP65 TP133 a navazující platnou legisla
<br> tlv /// /.Původní VDZ musí být před instalací nového odstraněno.MAGÍ' ic; WLW/ „i(/Í //
<br> ? Ílll" 3.3% MRM Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 BRNO —OO4-
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.:
<br> LEGENDA.- o Bi J
<br> KRPB- - /ČJ—2O —0600DI
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ Dle š25 Zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>,„ B 1 _V_ía_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ 577 zakona 0.361/2000 Sb.„ v Instalovat / / „ „,V,podpis- ' B 1 Vja _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ ' Odstranit ' / OUEWH" VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> ING.A.II-IIAVLÍČEK
<br> M <.>,/ZEMAN,DiS <.>
<br> M <.>,/ZEMAN,DiS.ING./_J.NEŠPOR
<br> E||! Brněnské Ik komunikace
<br> „[ —'u
<br> XMA/
<br> M Í/
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHOINŽENÝRSTVÍ
<br> “vw
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE:
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> DATUM ZÁŘÍ 2021 NÁZEV AKCE: FORMÁT A4 F Á Z E A STUPEN ' V V ' MĚŘÍTKO 1:500 OBLAST UL.LISENSKA - UL.ROKYTOVA čumim NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESUI
<br> 01.1
Vinicni_MIII_OOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0617513/2021/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0481226/2021/5
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ul <.>
<br> Viniční,Brno (MČ Židenice)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Viniční,místní komunikace III.třídy,Brno,změna organizace dopravy a změna místní
<br> úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 14.9.2021 podaného návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci
<br> III.třídy,ul.Viniční,Brno,Statutárního města Brna,formou výkresu č.01.1,s názvem „ZMĚNA
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „FÁZE A OBLAST UL.LÍŠEŇSKÁ – UL.ROKYTOVA“ <,>
<br> zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem září 2021,formát 1 A4 <,>
<br> měřítko 1:500,doplněný vyjádřením dotčeného orgánu Policie České republiky,Městské ředitelství
<br> policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravní inženýrství,pod č.j.: KRPB-167686-
<br> 1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 23.9.2021,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
<br> provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br>
Č.j.: MMB/0617513/2021/HA
<br> Sp.zn.: 5400/OD/MMB/0481226/2021/5
<br>
<br> Magistrát města B...

Načteno

edesky.cz/d/5022066

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz