« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5421093051 Časnýř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dodatek_c._1_ke_sml._c._5421093051_uredni_deska.pdf
DODATEK č.l KE SMLOUVĚ Č.5421093051 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA uzavřená ve smyslu § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve zněnípozdějších předpisů a § 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve zněnípozdějších předpisů smluvní strany: 1.Statutární město Brno sídlo: zastoupené: Dominikánské nám.196/1,602 00 Brno 2 JUDr.Markétou Vaňkovou,primátorkou města Brna 44992785 CZ44992785 Česká spořitelna,a.s <.>,Olbrachtova 1929/62,140 00 Praha 4 IČ: 45244782 111211222/0800 IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: ve věcech smluvních je oprávněn a podpisem smlouvy pověřen: Ing.Bc.XXXXX XXXXXXXX pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „poskytovatel44) a v 2.Dobrovolný svazek obcí „Casnýř“ sídlo: zastoupený: IČO: DIČ: 1,okres Bmo-venkov ředsedou předseda (dále jen „příjemce44) uzavírají tento DODATEK Č.l K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Předmětem tohoto dodatku č.l smlouvy o poskytnutí individuální investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace44) na realizaci projektu (dále jen „projekt44) „Sanace skály u cyklostezky č.5 - Bílovice nad Svitavou - Brno-Obřany“ je navýšení dotace o 400 000 Kč,prodloužení termínu vzniku uznatelných výdajů do 31.12.2021 a termínu vyúčtování dotace do 15.1.2022 z důvodu víceprací při sanaci skály.Žádost byla doručena dne 30.9.2021.Tímto dodatkem se doplňuje: Článek II.Výše dotace (slovy: čtyřistatisícPříjemci je poskytováno navýšení dotace ve výši: 400 000,- Kč korun českých) na realizaci projektu uvedeného v čl.I.této smlouvy.Článek III.Způsob poskytnutí dotace Navýšení dotace ve výši 400 000 Kč bude poukázáno do 30.11.2021 bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.Dotace včetně navýšení je poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování.Tímto dodatkem se mění: Článek IV...

Načteno

edesky.cz/d/5022052

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz