« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Návrh OZV-poplatek za odpady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh OZV-poplatek za odpady
1
<br>
<br>
<br>
<br> OBEC TLUSTICE
<br>
Zastupitelstvo obce Tlustice
<br>
NÁVRH
Obecně závazná vyhláška obce Tlustice č.3/2021 <,>
<br> o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Tlustice se na svém zasedání dne 9.12.2021 usnesením č.4/2021
usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a §
84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Tlustice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci <,>
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br>
<br> 1 § 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
2 § 10e zákona o místních poplatcích
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
1.kterému byl povolen trvalý pobyt <,>
2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu
anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,nebo
4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců <.>
<br>
<br> 2
<br>
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo ...

Načteno

edesky.cz/d/5021477

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz