« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Návrh OZV Tlustice-systém odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh OZV Tlustice-systém odpadů
OBEC TLUSTICE
<br> Zastupitelstvo obce Tlustice
<br> NÁVRH
Obecně závazná vyhláška obce Tlustice č.2/2021 <,>
<br> o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Tlustice se na svém zasedání dne 9.12.2021 usnesením č.4/2021 usneslo
vydat na základě § 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon o
odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> 1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Tlustice <.>
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat
<br> na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou <.>
<br> 3) V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad <,>
s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává
se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu <.>
<br> 4) Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br>
Čl.2
<br> Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
<br> soustřeďovat následující složky:
a) biologické odpady <,>
b) papír <,>
c) plasty včetně PET lahví <,>
d) sklo <,>
e) kovy <,>
f) nebezpečné odpady <,>
<br>
<br> g) objemný odpad <,>
h) jedlé oleje a tuky <.>
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),h) <.>
<br> 3) Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např.koberce,matrace,náb...

Načteno

edesky.cz/d/5021475

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz