« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Schválený závěrečný účet obce, účetní závěrka obce za rok 2020 , Protokol o schválení účetní závěrky a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva_o_přezkoumání_hospodaření_obce_Sklené_nad_Oslavou_2020.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 708907491
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 35077/2021 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sklené nad Oslavou
<br> se sídlem Sklené nad Oslavou 85,591 01 Žďár nad Sázavou 1,IČO: 00295400
za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 14.srpna 2020 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září
2020 jako dílčí přezkoumání a dne 16.dubna 2021 jako konečné přezkoumání na základě
žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním
úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo
podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 19.dubna 2021 <.>
<br>
<br> Místo provedení dílčího přezkoumání: Obec Sklené nad Oslavou
<br> Sklené nad Oslavou 85
<br> 591 01 Žďár nad Sázavou 1
<br> Místo provedení konečného přezkoumání: Krajský úřad Kraje Vysočina
<br>
Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Vejskalová
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Ing.Žaneta Hanusová
pověření číslo 20205005373_2
<br>
<br> Podklady předložili: Zdenek Haller - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů pl...
Závěrečný_účet_obce_Sklené_nad_Oslavou_za_rok_2020.pdf
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 642 417,81 3 454 590,00 3 648 020,00 105,44 99,85
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 594 963,50 371 324,00 596 344,00 160,23 99,77
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 182 500,00 182 500,00 100,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 100 604,00 78 100,00 489 604,00 1 409,22 224,79
<br> CELKEM PŘÍJMY 5 520 485,31 3 904 014,00 4 916 468,00 141,41 112,29
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 780 236,74 750 000,00 780 240,00 104,03 100,00
<br> 1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 15 000,00 82,82 82,82
<br> 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.75 817,40 60 000,00 75 820,00 126,36 100,00
<br> 1121 - Daň z příjmů právnických osob 567 573,48 640 000,00 567 574,00 88,68 100,00
<br> 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 255 170,00 258 590,00 255 170,00 98,68 100,00
<br> 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.1 691 220,04 1 723 590,00 1 693 804,00 98,12 99,85
<br> 1211 - Daň z přidané hodnoty 1 555 991,20 1 400 000,00 1 556 000,00 111,14 100,00
<br> 12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 1 555 991,20 1 400 000,00 1 556 000,00 111,14 100,00
<br> 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.5 008,80 5 010,00 99,98
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.134 100,00 130 000,00 134 100,00 103,15 100,00
<br> 1341 - Poplatek ze psů 1 600,00 4 600,00 4 600,00 34,78 34,78
<br> 1361 - Správní poplatky 1 510,00 1 400,00 1 510,00 107,86 100,00
<br> 1381 - Daň z hazardních her 21 458,39 15 000,00 21 460,00 143,06 99,99
<br> 1382 - Odvod z loterií 5,80 6,00 96,67
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020
<br> 1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020
<br> OBEC SKLENÉ NAD OSLAVOU
<br> IČO: 00295400
<br> (v Kč)
<br> ZÁVĚREČNý ÚČET ZA ROK 2020
<br>
<br> 13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 163 682,99 151 000,00 166 686,00 108,40 98,20
<br> 1511 - Daň z nemovitých věcí 231 523,58 180 000,00 231 530,00 128,62 100,00
<b...
Protokol_o_schválení_účetní_závěrky_obce_Sklené_nad_Oslavou.pdf
Protokol o schvalování ý četní závěrky a závěrečného & gn" obce Sklgng' nad Oslavou
<br> Předmětem schvalování _je účetní závěrka a závěrečný účet obee Sklené nad Oslavou za rok 2020 sestavená k31.12.2020.Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu bylo uskutečněno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou konaném dne 14.5.2021 na základě podkladů dodanyeh od účetní obce,a to zejména schvalované účetní závěrky,inventarizační zprávy,zprávy (auditora) o přezkoumání hospodaření,(dokladů o provedených opravách chyb zjištěných při přezkoumání hospodaření včetně jejich dopadu na schvalovanou účetní závěrku) a dalších účetních záznamů vyžádanych zastupitelstvem obce Sklené nad Oslavou <.>
<br> Osoby,které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne 14.5.2021: - Zdenek Haller — starosta obce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.— XXXXX XXXXXXXX —— místostarosta obce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.— XXXXXXXX XXXXX _.člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.* XXXXXX XXXXXXXXX — člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- XXXXX XXXXXX — člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - XXXXXXXX XXXXXXXX — člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> — Josef Hořínek— člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Z celkového počtu členů zastupitelstva obce ? bylo přítomno ? členů.Pří schválení závěrky: Chyby nebyly při přezkoumání hospodaření zjištěné <.>
<br> Zastupit...

Načteno

edesky.cz/d/5007397

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz