« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ - v části k.ú. Vidov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-ukonceni-aktualizace-bpej-v-casti-k.u.-vidov.pdf
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Oddělení pozemkových úprav
<br> Rudolfovská tř.493/80,České Budějovice 4,370 01 České Budějovice
<br>
<br> Naše značka: SPU 414128/2021
Spisová značka: SP3494/2021-505101
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.pultr1@spucr.cz
<br> Datum: 8.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Oddělení pozemkových úprav,jako správní orgán věcně a místně
<br> příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a
<br> pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
<br> zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),k zajišťování změn map
<br> bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s § 6 odst.3 vyhlášky Ministerstva
<br> zemědělství č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a
<br> postup pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
<br> dnem 23.10.2021 byla ukončena aktualizace BPEJ v části katastrálního území Vidov
<br> (pozemek KN 151/1)
<br>
<br> Po dobu vystavení tj.ve stanovené lhůtě neobdržel Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj žádné námitky
<br> k vystavenému návrhu změn <.>
<br>
A žádá tímto Obecní úřad Vidov,o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj a Obecního úřadu Vidov <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXX
vedoucí oddělení
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br> Dle roz...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz