« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánské nám.2 /2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,110 00 P raha 1
<br> te l.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změn vlny 14
<br> Z 3296/14,Z 3297/14,Z 3200/14,Z 3201/14,Z 3204/14,Z 3205/14 <,>
<br> Z 3207/14,Z 3208/14,Z 3209/14,Z 3214/14,Z 3220/14 a Z 3221/14
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> a
<br> o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
<br>
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
<br> hl.m.Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
<br> informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3196/14,Z 3197/14,Z 3200/14,Z 3201/14 <,>
<br> Z 3204/14,Z 3205/14,Z 3207/14,Z 3208/14,Z 3209/14,Z 3214/14,Z 3220/14
<br> a Z 3221/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen
<br> „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na
<br> udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Návrhy změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
<br> Zastupitelstva hl.m.Prahy č.38/20,38/110,38/111,38/112,38/113,38/114,38/119
<br> a 38/122,ze dne 14.6.2018,kterým byly schváleny návrhy na pořízení těchto změn
<br> zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst <.>
<br> 4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změ...

Načteno

edesky.cz/d/4999583

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz