« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo : Mar iánské nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš tě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
t e l.: Kontaktn í cen t rum: 12 444,fax: 236 007 157
e -mai l : posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
<br> Z 3418/24,Z 3421/24,Z 3422/24,Z 3423/24,Z 3424/24,Z 3425/24 a
Z 3426/24
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
<br> o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hl <.>
m.Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,informuje
o zahájení řízení o vydání změn Z 3418/24,Z 3421/24,Z 3422/24,Z 3423/24,Z 3424/24 <,>
Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených
změn <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Návrhy změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.15/7 ze dne 19.3.2020,kterým byly schváleny návrhy na
pořízení těchto změn zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst <.>
4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změn platné
územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se Změny ÚP
vydávají <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na úze...

Načteno

edesky.cz/d/4998601

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz