« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánské nám.2 /2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,110 00 P raha 1
<br> te l.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změny vlny 10
<br> Z 3094/10
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
<br> hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
<br> plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3094/10 Územního plánu
<br> sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání
<br> veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
<br> Zpracovaný návrh Změny ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci
<br> společného jednání o návrhu změny dne 11.10.2019 <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu §
<br> 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
<br> § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
<br> změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
<br> Změna ÚP vydává <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
<br> v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území
<br> České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení
<br> Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době
<br> pandemie,č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 (dále jen „metodické sdělení“) <,>
<br> proběhne řízení o vydání výše uvedené Změny takto:
<br> Veřejné projednání ...

Načteno

edesky.cz/d/4998598

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz