« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Zápis z veřejného zasedání č.6 ze dne 27.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

211027 - zapis z VZ c.6.pdf [1,02 MB]
Zápis z veřejného zasedání č.6 Zastupitelstva obce Kbelnice,konaného dne 27.října 2021 od 18:30 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Kbelnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 starostou obce Filipem Smolíkem (dále též jako „předsedající") <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s š 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kbelnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 20.října do 27.října 2021.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (% 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> ***
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Ing.Jana Vávru a pana lng.Jiřího Bláhu a zapisovatelem Mgr.Lenku Sofii Smolíkovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani námitky.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesgl': Zastupitelstvo obce Kbelnice určuje ověřovateli zápisu pana Ing.Jana Vávru a pana lng.Jiřího Bláhu a zapisovatelkou Mgr.Lenku Sofii Smolíkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0.Usnesení č.211027/01 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Další návrhy na doplnění či změnu programu zasedání nebyly vzneseny <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu v tomto znění <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kbelnice schvaluje program zase...
211027 - příloha č.3 prezenční listina - veřejnost.pdf [0,34 MB]
Prezenční listina — Veřejná schůze č.6 konaná dne 27.10.2021 od 18:30 hodin v budově obce
<br> č.p.35 Jmeno Podpis.»" ; "Í F_M '.<.> žffa 5154721? bič) VA) N W * LM ff;— fcwd—h.'a.zin/' exe/<.<.> %.<.> / fil (a ; JČ/WZŠK“
<br> __ z & A \ ? 01%?,Š M! [ Wa ///<'
<br> /L/ÚAII,4 Ja./„lig 571/14? ]
<br> „ o v (z,Dán/£— k ďzflzg,; _ '
<br> \š
211027 - příloha č.2 prezenční listina - zastupitelstvo c.6.pdf [0,28 MB]
Prezenční listina — Veřejná schůze č.6 konaná dne 27.10.2021 od 18:30 hodin v budově obce č.p.35
<br> Bc.XXXXX XXXXXX — starosta
<br> Ing.XXX XXXXX — místostarosta.<.>.<.>.<.>.<.>.M.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Mgr.Lenka Sofle Smolíková — členka zastupitelstva
<br> Ing.Jan Vávra— člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.> /L_„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Ing J1r1 Bláha člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> W.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Petr Maran clen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.MU.<.> ?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<,>.<.>.XXXXX J anďourek — člen zastupitelstva //ÁŽŽX„„/;.(C.;.\
211027 - Příloha č. 4 Návrh směrnice školkovné.pdf [0,58 MB]
OBEC KBELNICE
<br>
Zpracující orgán:
<br> OBECNÍ ÚŘAD KBELNICE
<br>
SMĚRNICE
<br> O PŘÍSPĚVKU NA ŠKOLKU
<br>
DRUH NORMY SMĚRNICE
<br> EVIDENČNÍ ČÍSLO 1/2021
<br> ÚČINNOST 1.10.2021
<br> AUTOR / SPRÁVCE
<br>
Podpis autora
<br>
<br>
<br> SCHVALUJÍCÍ
Zastupitelstvo obce
<br> Datum
<br> schválení
<br> 27.10.2021
<br> podpis schvalujícího
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM VYDÁNÍ 28.10.2021
<br>
<br> ZRUŠENO
<br>
<br> S účinností ode dne Název normy,kterou bylo zrušeno
<br>
<br>
<br>
<br> ROZDĚLOVNÍK: SEZNÁMEN S VÝŠE UVEDENOU SMĚRNICÍ DNE:
<br> útvar Podpis
<br> Účetní
<br> Starosta
<br> Místostarosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 2
<br>
Směrnice upravuje zásady a postupy obce při poskytování příspěvku na školné z rozpočtu obce
<br> Kbelnice na docházku dítěte do předškolního zařízení <.>
<br>
<br> 1.Nárok na poskytnutí příspěvku má:
<br> Zákonný zástupce dítěte jako žadatel,které dosáhlo 2 (dvou) let věku a,pokud dítě a současně alespoň
<br> jeden ze zákonných zástupců dítěte má trvalé bydliště v obci Kbelnice po celou dobu poskytování
<br> příspěvku.Dítě navštěvuje předškolní zařízení (dále jen „MŠ“) na území ČR za předpokladu,že:
<br> a) zákonný zástupce dítěte má se zařízením – MŠ sjednánu pravidelnou měsíční docházku dítěte
<br> b) zákonný zástupce podá osobně či prostřednictvím držitele poštovní licence doručí vyplněný
<br> formulář Žádost o poskytnutí příspěvku na školné na obecní úřad Kbelnice,kdy žadatelé a
<br> taktéž rodiče dítěte jsou povinni stvrdit svým podpisem,že se s těmito pravidly seznámili,jakož
<br> i souhlas se zpracováním osobních údajů
<br> c) zákonný zástupce doloží k žádosti o příspěvek doklad o výši a úhradě školného,který vystaví
<br> příslušná MŠ
<br> 2.Žádat o příspěvek na školné lze kdykoliv v průběhu příslušného školního roku,tj.od 1.9.do
<br> 30.6 <.>,součástí žádosti je mimo jiné potvrzení – doklad o výši a úhradě školného a o sjednané
<br> docházce <.>
<br> 3.Příspěvek bude přiznán na docház...
211027 - Příloha č. 4 Návrh směrnice školkovné - formulář .pdf [0,51 MB]
Žádost o poskytnutí příspěvku na školné – Obec Kbelnice 1
<br>
<br> ŽÁDOST
<br> o poskytnutí příspěvku na školné z rozpočtu obce Kbelnice na docházku dítěte do předškolního
<br> zařízení,(dále jen „příspěvek na školné“ nebo „příspěvek“)
<br>
<br> Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kbelnice 211027/04 ze dne 27.10.2021 žádám o
<br> příspěvek na školné pro dítě docházející do předškolního zařízení pro dítě:
<br>
<br> Jméno a příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Datum narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Bydliště:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Telefon zákonných zástupců.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> Název,adresa,IČO a kontakt předškolního zařízení,které dítě navštěvuje:
<br>
<br>
<br> Sjednaná docházka pravidelná od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 den,2 dny,3 dny,4 dny,5 dní v týdnu (zakroužkujte)
<br> Výše měsíčního školného:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Kč
<br>
<br> Potvrdil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> razítko a podpis předškolního zařízení
<br>
<br>
<br> Příspěvek na měsíc.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.školního roku 20.<.> / 20.<.>
<br>
<br> Zákonný zástupce:
<br> matka: otec
Datum narození: Datum narození:
Bydliště: Bydliště:
<br> telefon telefon
<br>
Výplatu příspěvku požaduji zaslat na účet č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br> Žádost o poskytnutí příspěvku na školné – Obec Kbelnice 2
<br>
<br> Z důvodu objektivního posouzení mé žádosti souhlasím s tím,že ve smyslu Nařízení Evropského
<br> parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
<br> zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES bude
<br> pracováno s m...
211027 - příloha č. 1 Informace o programu verejneho zasedani c.6.pdf [0,13 MB]
Obecní úřad KBELNICE
<br> Veřejné zasedání č.6 obce Kbelnice konané dne 27.10.2021
<br> Místo konání: Obec Kbelnice,budova obce č.p.35
<br> Doba konání: středa 27.října 2021 od 18:30 hodin
<br> Navržený program:
<br> RO 4
<br> Vyhláška pro poskytnutí příspěvku na školkovné Diskuse
<br> Závěr
<br> PPP?
<br> V Kbelnici dne 20.října 2021
<br> Vyvěšeno 20.<.> 2021
<br> Sejmuto

Načteno

edesky.cz/d/4998278

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz