« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Veřejná vyhláška - Návrh Opatření obecné povahy - Ochranné pásmo vodního zdroje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Návrh Opatření obecné povahy - Ochranné pásmo vodního zdroje
MESTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TREBOVA ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ nám.T.G.Masaryka č.32/29,571 01 Moravská Třebová
<br> SPIS.ZN.: S MUMT 150327202l-OZP ll ČJ.: MUMT 32409/2021 VYŘIZUJE: Bc.Veronika Cápalová
<br> TEL.: 461 353 043
<br> FAX.: 461 353 074
<br> E-MAJL: vcapalova©mtrebova.cz DATUM: 20.10.2021
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
<br> (veřejná vyhláška)
<br> Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení & 104 odst.2 písm.c) a ustanovení 5 106 odst.1 zákona č.25472001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),v platném znění (dále jen „vodní zákon“),místně příslušný podle ustanovení 5 l 1 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),na základě návrhu žadatele ze dne 17.05.2021,kterýmje
<br> Vodohospodářská zařízení Šumperk,a.s <.>,IČO 47674954,Jílová 6,787 01 Šumperk prostřednictvím plné moci ze dne 12.05.202l zastoupený společností
<br> Šumperské provozní vodohospodářská společnost,a.s <.>,IČO 47674911,Jílová 6,787 01 Sumperk s pověřením lng.M.Sperlíchové k vyřízení
<br> vede řízení 0 stanovení ochranného pásma podle 5 30 odst.1 a 6 vodního zákona a vyhlášky č.l37/ 1999 Sb <.>,kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení & změny ochranných pásem vodních zdrojů,v platném znění,a podle 5 172 odst.1 správního řádu vydává návrh opatření obecné
<br> povahy a vyg' vá dotčené osoby,aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky do termínu 30 dní od obdržení návrhu <.>
<br> Záměrem vodoprávního úřadu je stanoveni ochranného pásma I.stupně pro vrt HNM 1 — Noyy' Maletín,v předložené dokumentaci označený
<br> „vrt HNM l — Nový Maletín,vodní zdroj pro oblast Maletín a Studená Loučka“
<br> na pozemku parc.č.485/4 v katastrálním území Svojanov u Borušova v lokalitě:
<br> Název kraje Pardubický
<br> Název obce Borušov [572632]
<br> Název a identifikátor katastrálního území Svojanov u Borušova [608068]
<br> Parcelní číslo dl...

Načteno

edesky.cz/d/4984860

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz