« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - 2021-189165

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-189165
Odbor stavebních a dopravních řízení
oddělení dopravně správních řízení
<br> Magistrát města Zlína
náměstí Míru 12,761 40 Zlín
<br> Číslo jednací dokumentu: MMZL 209287/2021 *MMZLSS47810034*
MMZLSS47810034 Spisová značka: MMZL-odd.DSŘ-189165/2021/Hap
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXX XXXXX,tel.: XXXXXXXXX
e-mail: MartinHapak@zlin.eu
<br> Ve Zlíně dne: 25.10.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína (dále jen "správní orgán"),jako příslušný
orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy <,>
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),na základě návrhu,který dne
27.9.2021 podala právnická osoba:
<br> Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,IČO 70934860,K Majáku 5001,760 01
Zlín 1,kterou zastupuje NVB LINE s.r.o <.>,IČO 26979675,Cukrovar 716,768 21 Kvasice (dále jen
„navrhovatel“) <,>
<br> po projednání s dotčeným orgánem,tj.Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje,dopravním
inspektorátem Zlín (dále jen "DI PČR Zlín") pod č.j.KRPZ-98308-1/ČJ-2021-150506 ze dne 29.9.2021 <,>
v souladu s ust.§ 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),vydává opatření obecné povahy,kterým dle ust.§ 77 odst.1 písm.c)
zákona o silničním provozu v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komun.: silnice č.II/489; bezejmenné veřejně přístupné účelové komunikace v obci
Držková
<br> v úsecích: blíže viz situace dopravního značení v příloze
<br> v termínu: od nabytí účinnosti tohoto opatřen...

Načteno

edesky.cz/d/4983675

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zlín
27. 11. 2021
27. 11. 2021
27. 11. 2021
27. 11. 2021
26. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz