« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Loosova 1c

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ul._Loosova_1c_-_zabory_pro_jerab.pdf
1c
<br> Loosova
<br> Ok
ruž
<br> ní
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Loosova 1c
Stání jeřábu
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.210485
14.9.2021
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> B28 osadit 7 dní předem
- DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> č.j.: MMB /2021 -
<br> zábor vozovky :
<br> Legenda ploch:
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br> 10,0/7,0
<br> B28
E13/Termín:/
E13/STÁNÍ
JEŘÁBU/
E8d
<br> B28
E13/Term
<br> ín:/
E13/STÁNÍ
JEŘÁBU/
E8d
<br> B28
E13/Termín:/
E13/STÁNÍ
JEŘÁBU/
E8d
<br> B28
E13/Termín:/
E13/STÁNÍ
JEŘÁBU/
E8d
<br> B28
E13/Term
<br> ín:/
E13/STÁNÍ
JEŘÁBU/
E8d
<br> B28
E13/Termín:/
E13/STÁNÍ
JEŘÁBU/
E8d
<br> 10,0/4,5
<br> 10,0/4,5
<br> Brána
<br> Vrak
<br>
Stránka 1
<br> 2021-10-25T10:25:50+0200
Ing.XXXXXX XXXX fXeXXbeXfeXXXdfXXXXXeXXacbaXXXXXeeXbbXXX
Signex_-_ul._Loosova_1c.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 601 67 BRNO,Kounicova 67 _______________________________________________________________________________ Odbor dopravy Č.j.: MMB/0502332/2021 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0502332/2021 Ing.Lang /542174217 25.10.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR MŘP Brno,č.j.KRPB-170330-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 23.9.2021,postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele: Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344 stanovuje přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci Loosova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,z důvodu záborů komunikace pro umístění jeřábu u objektu Loosova 1c.Termín realizace je 1 den v období 1.11.– 30.11.2021.Stanovení je platné pouze se souhlasem majitele veřejně přístupné účelové komunikace.Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66.Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.Č.j.: MMB/0502332/2021 Odbor dopravy MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR nařídit žadateli,aby z důvodu zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistil doplnění,příp.změnu přechodného dopravního značení.Odůvodnění: Na základě žádosti právnické osoby XXXXXXXX XX...

Načteno

edesky.cz/d/4983525

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz