« Najít podobné dokumenty

Obec Jevany - Oznámení záměru pronájmu části budovy čp. 175

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jevany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

P3 Krycí list
Příloha č.3 ZD
<br> Krycí list nabídky
<br> 1.Identifikace
<br> Název záměru:
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor 48 m2 v budově č.p.175 Jevany
<br>
Záměr podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.v planém znění
<br> 2.Oznamovatel
<br> Název:
Obec Jevany
<br> Sídlo:
Černokostelecká 49,281 66 Jevany
<br> IČ:
00235423
<br> Osoba oprávněná jednat:
XXX XXXXXXXX,starosta obce
<br> Kontaktní osoba:
XXXXXX XXXXX
<br> Telefon:
<br> Datová schránka:
 
<br> Mobil:
776 637 077
E-mail:
lapes@tntconsulting.cz
<br> Web:
http://www.obecjevany.cz
<br> 3.Nájemce
<br> Obchodní firma / název:
 
<br> Sídlo:
 
<br> IČ:
 
DIČ:
 
<br> Osoba odpovědná jednat jménem uchazeče:
 
<br> Osoba odpovědná za realizaci zakázky:
 
<br> Kontaktní osoba:
 
<br> Telefon:
 
Datová schránka:
 
<br> Mobil:
 
E-mail:
 
<br> 4.Nabídková cena
<br> Nabídková cena za 1 kalendářní měsíc nájmu v Kč
<br>
5.Datum,podpis,razítko
<br> Datum zpracování nabídky:
 
<br>  
<br> Podpis:
 
<br>
Razítko:
 
P2 Vzor najemni smlouvy
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání
uzavřená v souladu s ust.§ 2201 a násl.ve spojení s ust.§ 2302 a násl.z.č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Níže uvedeného dne,měsíce,roku
<br>
1.Obec Jevany,IČO 00235423
se sídlem Černokostelecká 49,281 66 Jevany
bankovní spojení: 5121151/0100
<br> zastoupena starostou Janem Stejskalem
<br> na straně jedné,dále už XXX XXXX „pronajímatel“
<br> a
<br>
X.Společnost: …………………………….<.>
IČO: ……………………
se sídlem ……………………… <.>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ………………………….<.>
<br> zastoupena jednatelem ………………….<.>
<br> na straně druhé,dále už XXX XXXX „nájemce“
<br>
společně též jako „smluvní strany“
<br> uzavřeli tuto
<br>
<br>
<br> Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání
<br>
<br>
I <.>
Úvodní ustanovení
<br> 1.Pronajímatel tímto výslovně prohlašuje,že je výlučným vlastníkem níže uvedené nemovitosti
<br> · pozemku st.p.č.406 o výměře 912m² zastavěná plocha a nádvoří na kterém je postavena stavba č.p.175 – stavba občanského vybavení
<br> vše zapsáno na LV.č.10001,který je vedený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha východ,obec Jevany,k.ú.Jevany <.>
<br> 2.Pronajímatel prohlašuje,že se záměrem pronajmout nemovitost specifikovanou v čl.II <.>,bod 1 <.>,této smlouvy vyslovilo souhlas zastupitelstvo pronajímatele č.5/2021 ze dne 17.06.2021,číslo usnesení 2021-05-08 <.>
<br>
<br>
II <.>
Předmět nájmu
<br> 1.Předmětem nájmu je pronájem nebytových prostor o celkové podlahové ploše 48m² v nemovitosti specifikované v čl.II <.>,bod 1 <.>,této smlouvy,přičemž pronajímatel výslovně prohlašuje,že prostory,které se nacházejí v 1.NP citované nemovitosti o celkové podlahové ploše 48m² jsou na základě platného kolaudačního rozhodnutí určeny k provozování gastronomického zařízení – pohostinských služeb <.>
<br> 2.Pronajímatel přenechává nájemci touto smlouvou do nájmu prostory specifikované v čl.II <.>,bod 1 této smlouvy sloužící k podnikání,a to se všemi součás...
P1 Čestné prohlášení kvalifikace
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti,profesní způsobilosti,a technické kvalifikace požadované v podmínkách záměru
Záměr: Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor 48 m2 v budově č.p.175 Jevany
Tímto čestně prohlašuji,že jako nájemce
a) jsem nebyl v zemi svého sídla pravomocně odsouzen pro trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
<br> b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br> c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br> e) nejsem v likvidaci,nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku,nebyla vůči mě nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu,nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br> f) nemám splatný nedoplatek daně,nebo jiného poplatku vůči Obci Jevany
(2) Je-li nájemcem právnická osoba,musí podmínku podle písm.a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu nájemce právnická osoba,musí podmínku podle písm.a) splňovat
<br> a) tato právnická osoba <,>
<br> b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
<br> c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele <.>
<br> Nájemce:
<br>
<br> Jméno,příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:
<br> ……………………………………………… <.>
<br>
<br> V……………….dne……………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis…………………………………………….<.>
Záměr pronájmu č.p.175
1
<br>
Vyvěšeno dne: 22.10.2021
<br>
Sejmuto dne: …………………
<br>
<br> Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor 48 m2 v budově
č.p.175 Jevany
<br>
Obec Jevany zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.v planém znění záměr
pronájmu nemovitosti – nebytových prostor
<br> Zastupitelstvo obce dne 17.6.2021 projednalo a schválilo na svém zasedání pořadové č <.>
5/2021,usnesením č.2021-05-08 záměr pronájmu nemovitosti – nebytových prostor o
celkové podlahové ploše 48 m2 nacházejících se v budově s č.p.175.Budova č.p.175 je
na pozemku st.p.č.406 – stavba občanského vybavení,LV.č.10001,který je vedený
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha východ,obec
Jevany,k.ú.Jevany <.>
<br> Očekávaná výše měsíčního nájmu ze strany obce Jevany je 10.000,- Kč.Nájemce může
v rámci své nabídky nabídnout cenu dle uvážení a očekávání obce Jevany není pro něj
závazné <.>
<br>
1) Identifikace oznamovatele záměru:
<br>
Název: Obec Jevany
<br> IČO: 00235423
<br> Sídlo: Černokostelecká 49,281 66 Jevany
<br> Statutární zástupce: XXX XXXXXXXX,starosta obce
<br> Obec Jevany je dále v textu uváděna také jako Oznamovatel <.>
Osoba,která chce podat svoji nabídku,nebo podá svoji nabídku na pronájem nebytových
prostor je dále v textu uváděna také jako nájemce <.>
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor o celkové podlahové ploše 48 m2
nacházejících se v budově s č.p.175 Jevany je dále v textu uváděno také jako Oznámení,nebo
Záměr <.>
<br>
Kontaktní osoba zadavatele: XXXXXX XXXXX,TNT Consulting s.r.o <.>
<br> Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:
tel: 776 637 077,e-mail: lapes@tntconsulting.cz
<br> 2) Přesné vymezení předmětu záměru a požadavků oznamovatele
<br>
<br>
<br> 2
<br>
- Předmětem záměru je pronájem nebytových prostor o celkové podlahové ploše 48 m2
nacházejících se v budově s č.p.175.Budova č.p.175 je na pozemku st.p.č.406 –
stavba občanského vybavení,LV.č.10001,který je vedený Katastrálním úřadem pro
Středoč...

Načteno

edesky.cz/d/4981624

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jevany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz