« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Záměr města na zřízení práva stavby - hokejová hala, na pozemcích p.č. 278/26, 27 a 291/1 B1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HALA_03_Priloha_c._3_Smlouva_o_zrizeni_prava_stavby_cistopi.pdf (352 kB)
1
<br>
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY
<br> dle § 1240 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
<br>
<br> Smluvní strany:
<br> Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
se sídlem: Masarykovo náměstí 1/6,250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
zastoupené: Ing.Vlastimilem Pickem,starostou
IČ: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bankovní spojení: 19-6584182/0800
Variabilní symbol: XXXXXX
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Webové stránky: http://www.brandysko.cz
Datová schránka: c5hb7xy
<br> (dále jen „Vlastník“)
<br> a
<br> ………………………………………
se sídlem: ………………… <.>
zapsaná: ………………… <.>
zastoupená: ………………… <.>
IČ: …………………………
Telefon: ………………………….<.>
E-mail: ………………………….<.>
Datová schránka: ……………… <.>
<br> (dále jen „Stavebník“)
<br> (Vlastník a Stavebník dále jen „Smluvní strany“ či jednotlivě „Smluvní strana“)
<br>
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto
<br> smlouvu o zřízení práva stavby
<br> (dále jen „Smlouva“)
<br>
<br> I.Úvodní ustanovení
<br> 1.1.Vlastník prohlašuje,že je výlučným vlastníkem níže uvedených pozemků:
<br> • Pozemek – parcelní číslo 278/27,výměra 6.515 m2,druh pozemku orná půda;
<br> • Pozemek – parcelní číslo 278/26,výměra 1.235 m2,druh pozemku orná půda;
<br> • Pozemek – parcelní číslo 291/1,výměra 3.042 m2,druh pozemku ostatní plocha;
<br>
<br> 2
<br>
to vše zapsáno v katastru nemovitostí pro katastrální území Brandýs nad Labem,obec Brandýs
<br> nad Labem–Stará Boleslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště
<br> Praha – východ na LV č.10001.Výpis z katastru nemovitostí tvoří Přílohu č.1 této Smlouvy <.>
<br> (dále jen „Pozemky“) <.>
<br> 1.2.Stavebník prohlašuje,že je mu znám stav Pozemků; Stavebník má zájem na Pozemcích vystavět
<br> sportovní halu,kterou se rozumí: stavba XXXX o výměře zastavěné plochy [doplní Stavebník]
<br> mX,včetně přípojek technické infrastruktury,zejména přípojek vody,plynu,dešťové i splaškové
<br> kanalizace,NN a VN elektrické energie,p...
HALA_02_Priloha_c._2_Cestne_prohlaseni_-_hala_cistopis.pdf (166 kB)
Příloha č.2 Výzvy
<br> Čestné prohlášení zájemce
o splnění kvalifikačních předpokladů
<br>
Informace o výzvě:
<br> Vlastník: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
<br> Sídlo vlastníka:
Masarykovo nám.1/6,250 01 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
<br> IČ vlastníka: 00240079
<br> Název:
Zřízení práva stavby na pozemcích vlastníka s oprávněním
postavit a provozovat hokejovou halu
<br>
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme),že zájemce ………….<.> … splňuje níže uvedené
kvalifikační předpoklady,a to tak,že:
<br> a) nebyl v České republice nebo v zemi svého sídla (místa podnikání) v posledních 5 letech před
<br> podáním nabídky pravomocně odsouzen pro trestný čin; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
<br> b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla (místa podnikání) v evidenci daní zachycen splatný
<br> daňový nedoplatek <,>
<br> c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla (místa podnikání) splatný nedoplatek na pojistném
<br> nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla (místa podnikání) splatný nedoplatek na pojistném
<br> nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br> e) není v likvidaci,nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,nebyla vůči němu nařízena nucená
<br> správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
zájemce <.>
<br>
<br> V…………………… <.>,dne …………………… <.>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …………………….<.> ………
(Razítko a podpis oprávněné osoby zájemce)
<br>
ivo.janak@brandysko.cz
2021-10-22T09:06:38+0200
Městský úřad Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX
HALA_01_Priloha_c._1_Kryci_list_nabidky_cistopis.pdf (170 kB)
Příloha č.1 Výzvy
<br>
Krycí list nabídky
<br>
Informace o výzvě:
<br> Vlastník: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
<br> Sídlo vlastníka:
Masarykovo nám.1/6,250 01 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
<br> IČ vlastníka: 00240079
<br> Název:
Zřízení práva stavby na pozemcích vlastníka s oprávněním
postavit a provozovat hokejovou halu
<br>
<br> Nabídku předkládá zájemce:
<br> Firma nebo název: (doplní zájemce)
<br> Sídlo/místo podnikání: (doplní zájemce)
<br> IČ: (doplní zájemce)
<br> DIČ: (doplní zájemce)
<br> Osoba oprávněná za zájemce jednat: (doplní zájemce)
<br> Kontaktní osoba: (doplní zájemce)
<br> Tel: (doplní zájemce)
<br> E-mail: (doplní zájemce)
<br>
Výše stavebního platu (za rok)
<br>
……………………………………,- Kč
<br>
<br>
Výše investice do sportovní haly
<br>
……………………………………,- Kč
<br>
<br>
Doba realizace stavby haly od uzavření smlouvy o zřízení práva stavby do vydání pravomocného
kolaudačního či obdobného rozhodnutí umožňujícího užívání stavby (v měsících)
<br>
…………………………………… měsíců
<br>
<br>
Opce na prodloužení práva stavby (v letech)
<br>
…………………………………… let
<br>
<br>
Výše ročního příspěvku do fondu oprav
<br>
……………………………………,- Kč
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Výše jistoty do zahájení stavebních prací
<br>
……………………………………,- Kč
<br>
<br>
<br> Prohlášení zájemce
<br> Prohlašujeme,že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi podmínkami výzvy,že jsme
těmto podmínkám porozuměli,že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme,že jsme nabídku zpracovali
zcela v souladu s těmito podmínkami <.>
<br> Dále prohlašujeme,že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu lhůty uvedenou ve
výzvě <.>
<br> Toto prohlášení činíme na základě své jasné,srozumitelné,svobodné a omylu prosté vůle a jsme si
vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů <.>
<br>
<br> V …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne ……….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
scan0814.pdf (521 kB)
XXX.janak@brandysko.cz
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Městský úřad Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX
signed_113905-2021_Záměr_města_na_zřízení_práva_stavby_-_hok.pdf (466 kB)
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-113905/2021-HAVBL
Naše sp.zn.: OISMM-13941/2021-HAVBL
<br>
<br> Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
<br>
zveřejňuje v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
Záměr města
zřídit právo stavby k pozemkům ve vlastnictví města
<br>
<br>
Písemné nabídky zájemců o zřízení práva stavby na pozemcích města musí splňovat
podmínky níže uvedené výzvy k podání nabídek
<br>
<br> Výzva k podání nabídek
<br>
Identifikační údaje vlastníka:
<br> Vlastník: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
<br> Sídlo vlastníka:
Masarykovo nám.1/6,250 01 Brandýs nad Labem-
XXXXX XXXXXXXX
<br> IČ vlastníka: XXXXXXXX
<br>
Název a předmět výzvy:
<br> Název výzvy:
Zřízení práva stavby na pozemcích vlastníka s oprávněním postavit a
provozovat hokejovou halu
<br> Předmět práva
stavby:
<br> Předmětem práva stavby jsou následující pozemky vlastníka:
<br> • Pozemek – parcelní číslo 278/27,výměra 6.515 m2,druh
pozemku orná půda;
<br> • Pozemek – parcelní číslo 278/26,výměra 1.235 m2,druh
pozemku orná půda;
<br> • Pozemek – parcelní číslo 291/1,výměra 3.042 m2,druh
pozemku ostatní plocha;
<br> vše zapsáno v katastru nemovitostí pro katastrální území Brandýs nad
Labem,obec Brandýs nad Labem – XXXXX XXXXXXXX u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Praha – východ
na LV č.10001 <.>
(dále společně jen „Pozemky“) <.>
<br>
<br>
<br>
MÚBNLSB-OISMM-113905/2021-HAVBL
<br> 2
<br>
<br> Obsah:
<br>
1.Úvodní ustanovení a předmět výzvy
2.Prohlídka Pozemků
3.Kvalifikační předpoklady
4.Hodnotící kritéria a vyhodnocení nabídek
5.Lhůta,po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni
6.Obsah a forma nabídky
7.Místo a lhůta pro podání nabídek
8.Objasnění nebo doplnění...

Načteno

edesky.cz/d/4980901

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Územní plánování   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz