« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánské nám.2 /2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,110 00 P raha 1
<br> te l.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání
<br> Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy
(na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy v uplynulém období)
<br> a
<br> Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> V souladu s ustanovením § 22 a § 39 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Odbor
<br> územního rozvoje MHMP,jako příslušný orgán územního plánování,informuje
<br> o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy (dále
<br> jen „Aktualizace č.5 ZÚR HMP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu
<br> uvedené Aktualizace č.5 ZÚR HMP <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace Vyhodnocení vlivů Aktualizace
<br> č.5 ZÚR HMP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Návrh Aktualizace č.5 ZÚR HMP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl <.>
<br> m.Prahy č.38/9 ze dne 14.6.2018,kterým byla schválena Zpráva o uplatňování Zásad
<br> územního rozvoje hl.m.Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017) <.>
<br> Zpracovaný návrh Aktualizace č.5 ZÚR HMP a dokumentace VVURÚ byl v souladu
<br> s § 37 stavebního zákona projednán v rámci společného jednání dne 9.9.2020 <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
<br> ustanovení § 41 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 až § 173 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),návrh
<br> na vydání Aktualizace č.5 ZÚR HMP formou opatření obecné povahy,kterým se
<br> Aktualizace č.5 ZÚR HMP vydává <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4978337

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
03. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz