« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 15.09.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 15.09.2021
OBEC BORUŠOV 571 01 Moravská Třebová,okr.Svitavy
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Borušov konaného dne 15.09.2021 v 18:00 hod <.>,Borušov č.p.60
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Pavel Pemica,XXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXX a XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Omluveni: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX (oznámen pozdější příchod) <.>
<br> X) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Borušov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Lenkou Sedou (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.l) konstatovala,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (% 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Starostka informovala o zveřejnění pozvánky na zasedání zastupitelstva na úřední desce a webových stránkách obce od 09.09.2021 do 15.09.2021 (příloha č.2) a zveřejnění posledního zápisu a usnesení ze ZO,k zápisu nebyly vzneseny žádné námitky <.>
<br> 2) Schválení navrženého programu
<br> Program:
<br> Zahájení
<br> Schválení navrženého programu
<br> Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Rozpočtové opatření č.8/2021
<br> Rozpočtové opatření č.9/2021
<br> Rozpočtové opatření č.10/2021
<br> Rozpočtové opatření č.11/2021
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP — Kanalizace a ČOV Borušov“ — výběr dodavatele
<br> Smlouva na autorský dozor na akci „Kanalizace a ČOV Borušov“ s firmou BETA — PROJEKT,s.r.o <.>
<br> mwowewwr
<br>.“9
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 15.09.2021 1/6
<br> 10.Směrnice č.18/2021 * „O způsobu financování Plánu obnovy“ — DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska
<br> 11.Provozní a návštěvní řád - víceúčelové hřiště
<br> 12.Provozní a návštěvní řád — fitcentrum
<br> 13.Žádost o pronájem části pozemku p.č.253/1 v k.ú.Borušov
<br> 14.Různé
<br> 15.Diskuse
<br> 16.Závěr
<br> 3) Určení zapisovate...

Načteno

edesky.cz/d/4975243

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz