« Najít podobné dokumenty

Obec Zadní Třebaň - Zápis a Usnesení z VZ č. 7-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zadní Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 7-2021-VZ (885.42 kB)
Usnesení é.1 lz[IIN Z z v eřejného zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň
<br> konaného dne29.9.2021 od 18.00 hodin ve Společenském
domě
<br> Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje:
<br> Usnesení č.1 ověřovatelem zápisu XXXX XXXXX Přívoru
<br> Usnesení č.X ověřovatelem zápisu XXXX XXXXXX Ševčíka
<br> Usnesení č.X členem návrhové komise pana MichalaZámeénika
<br> usnesení č.4 ělerrern návrhové konise XXXX XXXX Hovorku
<br> Usnesení č.X projedn ávání Xbodů z navrženého
pťogramu + 7 podbodů
<br> Usnesení ó.6 zadánít-rávrhu PD firrrrě SMP,a.s.- rekonstruk ce
stávající lávky přes Svirrar*ský potok
<br> IJsnesení č.7 založenídobrovolného svazku obcí nazvaného:
Dobrovolný svazek obcí Poberounské
<br> irllXll <.>,č.8 smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí,která
je Přílohou tohoto usnesení -
<br> ť:l"llÍÍ!:'i §;"]""",dobrovolného svazku obcí,které jsou přílohou usnesení - Příloha
záPisu é,4
<br> usnesení č.10 vstup obce zaďniTřebaň ao tot,oto dobrovolného
svazku obcí,nazvaného Dobrovolný
<br> svazek obcí Poberounské odpady
<br> Usnesení č <.>,1 zmoctrění starostky obce M.Simarrovou k
zastupování obce k ÚČasti,jeďnání a
<br> hlasování o založení a vzniku dobrovolného svazku obcí a dále k úěasti
v orgánech dobrovolného
<br> svazkuobcí,přičemžpověřujestarostkuobcekpodpisuzakladatelskýchadalšíchdokumentů
dobrovolného svazku obcí
<br> Usnesení č.í.2 urěení za prvního
<br> Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
ZadníTřebaň č,1_13 a 15 spisové značky
<br> é.1l202lNZzedne2g.g,202ljsoupřijataajsouplatná <.>
<br> člena statutárního orgánu dobrovolného svazku
obcí PhDr,Mgr,' Řádní ělenové orgánů
<br> XXXXX XXXXXX <,>
dobrovolného svazku obcí pak budou zvoleni na
<br> ustavující ělenské schůzi svazku
<br> Usnesení č.13 zmocnění parra Mgr,Daniela Zejdy <,>
<br> l,aby podal návrh na zápis dobrovolnéhó sua"ku obcí
do relstříku dobrovolnýclr svazků obcí
<br> a zastupoval obec ZadniTíebai v tomto řízení
<br> Usnesení č.14 neschvaluje rrávrh na výpověď
pachtovní smlou...
Zápis č. 7-2021-VZ (2.42 MB)
Zápis č.7 l2021NZ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zaďní Třebaň konaného ve středu 29.g.z[ztod 18.hodin ve Společenském domě (z dŮvodu ochrany proti CovID _l9 zamimořádných bezpečnostních o|atření proti šíření možnosti nákazy _ rozestupy minimálně 2 metry od sebeo desinfekceo roušky) ZaseďáníZastupitelswa obce ZaďníTtebaň(dále též jako,<,> zastupitelstvo") zabájila starostka obce XXXXXXX XXXXXXXX (ďále též jako,<,> předsedajicí") Přítomni: XXXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Michal Záneóník,XXXXX XXXXXX,Jarr Hovorka Host: XXXXX XXXXXXX,zástupce firmy EKo_KoM _ info o problematice odpadového lrospodaření v obcíclr a tříděného odpadu Omluverri; XXX XXXXX,XXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX Počet občanů: X Zahíjení;v XX.XX hod.Starostka obce: Přeji hezký do!ď v_e_cer všem přítomným,vítárn vás na 7lz1zlveřejném zaseďánízastupitelstvu ou.ó ZaďníTřebar.Konstatuji,že přítomno dle prezenční listiny _ pří1olra e.r io1,oio zápisu _ 6 člerrrr zastupitelstva (z celkového počtu 9 _ všech členů zastupitelstv a),takze zastupitetstvo 1e usnášeníscúopné (§ 92 odst,3 zákona o obcích) Dále konstat u.ji,žeUsnesení ó.6l20zlvz ze dne.26.8.2021 nikdo nerozporova|,tudíž je platrré,Návrh programu: Zahájeni volba rrávrhové komise,ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovateie Body k projednání: 1.Lávka přes Svinařský potok - návrh zadatPD 2,a) Návrh nazaloženi"dóbrovotnérro.ourt o obcí nazvaného: Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady b) Návrh smlouvy o za|ožení dobrovolného svazku obcí,která usnesení - příloha zápisu č,3 c) Návrh Sianov doúovotného svazku obcí,které jsou přílohou zápisu č.4 d) Návrho aby obec zadní Třebaň vstoupila do tohoío dobrovolného svazku obcí,nazvanéhoDobrovolnýsvazekobcíPoberounskéodpady e) Návrh zmocnit starostku obce M.Simanovou k zastupování obce k účastio jednání a hlasování o založení a vzniku dobrovolného svazku ót"í u dále k úěasti v orgánech dobrovolného svazku obcí,přičemž pověřuje starostku obce k podpisu zakladatelských a datších dokumentů dobrov...

Načteno

edesky.cz/d/4969643

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zadní Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz