« Najít podobné dokumenty

Městys Zlonice - Vyhlášení konkursu na pozici ředitele/ředitelky MŠ Zlonice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Zlonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurz - MŠ.pdf [0,28 MB]
Městys Zlonice ; Náměstí Pod Lipami 29,273 71 Zlonice
<br> ve smyslu 5 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů a na základě usnesení Rady městyse Zlonice č.10/RMZ18/2021lf'r ze dne 13.10.2021
<br> vyhlašuje K O N K U R 2
<br> na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
<br> Mateřské školy „Masarykovy dětské školky“ Zlonice,okres Kladno
<br> se sídlem Tylova 438,273 71 Zlonice
<br> Požadavky: 1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> 2) znalost školské problematiky a předpisů,3) organizační a řídící schopnosti <,>
<br> K přihlášce přiložte:
<br> 1)
<br> úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení) a další doklady prokazující splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele/ředitelky <,>
<br> doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.pracovní smlouvy,potvrzení zaměstnavatelů atd.) <,>
<br> vlastnoručně podepsaný strukturovaný profesní Životopis s uvedením kontaktní adresy,telefonu a e-mailové adresy <,>
<br> vlastnoručně podepsanou písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max.4 strany A4,výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) <,>
<br> originál,popř.ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti kvýkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců) <,>
<br> Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.2.2022
<br> Přihlášky s uvedenými doklady zašlete nebo doručte nejpozději do středy 24.11.2021 do 12:00 hodin (rozhodujícíje datum & hodina na razítku podatelny) na adresu zřizovatele: Městys Zlonice
<br> Náměstí Pod Lipami 29
<br> 273 71 Zlonice Obálku označte slovy: „Kon...

Načteno

edesky.cz/d/4969635

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Zlonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz