« Najít podobné dokumenty

Obec Lašovice - Schválená účetní závěrka a závěrečný účet 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 9 - detailní rozpis financování.pdf (25.01 kB)
Obec Lašovice,IČ: 00243990 KEO—W 1.11.365 / Uc15e
<br> '
<br> Závěrečny účet za rok 2020
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Název položky - Rozpočet Rozpočet „ text Položka Skutecnost schválený % upravený A Krátkodobé ňnancování z tuzemska _ _ _ ' "
<br> Změna stavu krátkodobprostředků na bank.účtech (+I-) 8115 —789 382,88 150 000,00 -526,26 152 058,00 -519,13
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -789 382,88 150 000,00 -526,26 152 058,00 —519,13
příloha 8 - detailní rozpis výdajů.pdf (69.12 kB)
Obec Lašovice,IČ: 00243990 KEO—W 1.11.365 / Uc15€
<br> Závěrečný účet za rok 2020
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> V Y D A J E
<br> Položka Skutečnost 5232113; % 5:29:53 % Rozdil
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost sclÍválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 192 269,00 220 760,00 67,10 236 920,00 60,46 46 631,00
<br> 5023 Odměny členů zastupitelstev obci a krajů 305 924,00 320 000,00 95,60 320 000,00 95,60 14 076,00
<br> 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 29 760,00 31 000,00 96,00 31 000,00 96,00 1 240,00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotni pojiš 36 190,00 46 000,00 63,02 46 000,00 63,02 7 610,00
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 504,00 1 000,00 50,40 1 000,00 50,40 496,00
<br> 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00
<br> 5132 Ochranné pomůcky 1316.00 0,00 0,00 1 616,00 72,50 500,00
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 200,00 4 200,00 26,57 4 200,00 28,57 3 000,00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 009,00 67 000,00 6,06 63 070,00 6,44 76 061,00
<br> 5154 Elektrická energie 114 619,36 140 000,00 62,01 147 000,00 76,11 32 160,64
<br> 5155 Pevná paliva 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 600,00 6 000,00 46,67 6 000,00 46,67 3 200,00
<br> 5161 Poštovní služby 596,00 2 000,00 29,60 2 000,00 29,60 1 404,00
<br> 5162 Služby elektronických komunikací 9 864,54 11 000,00 89,68 11 000,00 89,68 1 135,46
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 36 214,20 39 000,00 92,66 39 000,00 92,66 2 765,60
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00
<br> 5167 Služay školení a vzdělávání 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
<br> 5168 Zpracdat a služby souvis.s inform.a komu 11 047,00 12 000,00 92,06 12 000,00 92,06 953,00
<br> 5169 Nákup ostatnich služeb 457 023,31 553 000,00 62,64 653...
příloha 7 - detailní rozpis příjmů.pdf (59.79 kB)
Obec LaŠOVÍce,IČ: 00243990 KEO—W 1.11.365/ Uc15e
<br> Závěrečný účet za rok 2020
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P R | J M Y
<br>.<.> Rozpočet Rozpočet Po| ozka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob piaoena plátci 406 513,46 430 000,00 94,54 430 000,00 94,54 23 486,54 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 6 463,89 11 000,00 58,76 11 000,00 56,76 4 536,11 1113 Daň z pňimů fyzických osob vybíraná sráž 39 450,68 36 000,00 103,82 40 000,00 98,63 549,32 1121 Daň z pňjmů právnických osob 295 329,42 360 000,00 82,04 380 000,00 62,04 64 670,58 1122 Daň z pňimů právnických osob za obce 11 400,00 15 300,00 74,51 15 300,00 74,51 3 900,00 1211 Daň z pňdané hodnoty 809 644,50 610 000,00 99,96 810 000,00 99,96 355,50 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 50 664,00 53 000,00 95,59 53 000,00 95,59 2 336,00 1341 Poplatek ze psů 2 050,00 2 000,00 102,50 2 000,00 102,50 -50,00 1361 Správní poplatky 100,00 200,00 50,00 200,00 50,00 100,00 1361 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně 11 166,57 9 000,00 124,06 9 000,00 124,06 -2 165,57 1382 Zrušený odvod z loterií a p0d.her kr.výher.3,02 0,00 0,00 10,00 30,20 6,98 1511 Daň z nemovitých věcí 207 920,78 205 000,00 101 „42 205 000,00 101,42 -2 920,78 Třída 1 DANCVÉ PŘÍJMY 1 640 705,32 1 933 500,00 95,20 1 935 510,00 95,10 94 804,68 Třída 2 NEDAFIOVĚ PŘÍJMY Skutečnost sršválený % _ upravený % Rozdíl 2111 Pňimy z poskytování služeb a výrobků 43 801,50 41 000,00 106,63 46 000,00 95,22 2 198,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22 213,00 22 000,00 100,97 22 000,00 100,97 213,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitých vě 6 012,00 9 000,00 69,02 9 000,00 88,02 988,00 2142 Příjmy : podílů na zisku a dividend 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 74 026,50 77 000,00 96,14 82 000,00 90,26 7 973,50 Třída 3 KAPITÁLČVÉ PŘÍJMY Škutečnost schválený % _upravený %— Rozdíl 3201 Příjmyz prod...
příloha 6 - zpráva o přezkumu hospodaření.pdf (348.55 kB)
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 001007/2020/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_O46481/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> LAŠOVICE IČ: 00243990 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Lašovice za rok 2020 bylo zahájeno dne 13.01.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' 18.02.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a vsouladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Lašovice Lašovice 9
<br> 270 21 Pavlíkov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Anežka Hvížd'alová - kontroloři: XXXXXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXXX XXXX — starosta
<br> XXXXXX XXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á & 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými oso...
příloha 5 - inventarizační zpráva.pdf (124.52 kB)
OBEC LAŠOVICE Lašovice 9,270 21 Pavlíkov
<br> INVENTARIZANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
<br> IČO: 00243990 Datum zpracování: 27.1.2021
<br> Datum zahájení inventarizace: 2.1.2021 Datum ukončení inventarizace: 1 5.1.2021
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2020
<br> 1.Vyhodnocení dodržení \fvhláškv č.270/2010 a vnitroorqanizační směrnice Inventarizační činnosti: 1.1 Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen (schválen na jednání zastupitelstva dne 10.12.2020).Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnici.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Nedošlo kžádnému pracovnímu úrazu.Koordinace s jinými osobami proběhla.Termín prvotní inventury byl dodržen.1.2 Proškolení členů inventarizační komise Proškolení proběhu v budově obecního úřadu dne 17.12.2020,přítomni byli všichni členové,na důkaz byly připojeny podpisy na protokolu.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.1.3 Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.1.4 Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byla přítomna osoba odpovědná za majetek.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenám v inventumích soupisech.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.Rozdílová inventura nebyla provedena <.>
<br> 2.Výsledek inventarizace:
<br> účet 018 21.996,00 Kč 021 3.155.938,50 Kč 022 212.803,91 Kč
<br> 028 031 042 063 078 081 082 088 1 12 192 194 231 261 262 31 1 314 315 321 331 336 337 341 342 345 346 349 374 377 384 389 401 406 431 432 491 podrozvahové účty: 902 905
<br> Kontrola hospodaření s majetkem obce.stav pohledávek a závazků Inventarizační komise nezjis...
příloha 4 - výkaz FIN.pdf (939.89 kB)
Ministerstvo financí
<br> Fin 2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PthĚNí ROZPOČTU,<,>,ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2020 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX lČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky : Obec Lašovice Lašovioe 9,270 21 Lašovioe l.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku \ a t) r 1 _2 _ 3 ' 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 430 000,00 54,54 430 000,00! 94,54' 406 513,46 E100 1112 Daň z pňjmů fyzických osob placená poplatníky 11 000,00 59,76 11 000,00 58,76 6 463,89,3100 "1113 Daň z piíjmú fyzických osob vybíraná srážkou 36 000,00 103,62 40 000,00; 96,63 39 45060 0000 1121 Daň 2003010 BFávniokých osob 360 000,00! 92,04 360 000,00,82,04 295 3294421 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15 300,00; 74,51 15 300,00; 74,51 11 400001 E100 ' _12É _ Daň z pňdané hodnoty 810 000,00 99,90 910 000,00 99,96 809 64250 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďovánl,sběru,přepravy 53 000,00 95,59 53 000,00 95,59 50 664,00 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 102,50 2 000,00 102,50 2050170 0000 1361 Správní poplatky 200,00 50,00 200,00 50,00 _1—0030 0000 1391 Daň : hašÉšclňer'síýjímkou dílčí daně : leohnioher 9 000,00 124,00 9 000,00 124,06 11 165,5 ] 0000 1382 Zrušený odvod z loterii a pod.her kr.výher.hrac„přl“strojů 0,00 0,00 10,00 30,20 3,021 0000 | 1511 Daň : nemovitých věcí 205 000,00 101 „42 205 000,00 101,42 207 920,76| 0000 '4111 Neinveštpňjiransfery z všeob.pokl.správy státmzpočtu 0,00 0,00 168 932,00 100,00 168 932,00 0000 |4112 Neinv.pňj.tlansfery ze strozp.v rámci souhm.dotač.vzla 54 500,00 100,00 54 500,00 100,00 54 500,00 0000 i 1 996 000,00 103,63 2 153 942,00 95,61 2 064 137,32 000 |“ 1 999 000,00J__ 103,33 _ _ 2 _153 942,00 95,61__' 2 064 137,32 1012 2131 'PřňmyTprEnájmu pozemků 22 000,00 100,9? _ ' ' 22 000,00-_ 100,97l _ 2231500 TnTí '— Podnikání a resb-uktur.v ze...
příloha 3 - výkaz příloha.pdf (445.1 kB)
P RI L 0 H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Obec Lašovice; IČO 00243990; Lašovice 9,270 21 Lašovice Obec Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 11.2.2021 v 16:39
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Účetníjednotka nemá informace o omezen nebo ukončení své činnosti v dohledné době <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> Změna předmětu podnikání nebo jiné činnosti nenastala.Zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky nenastalo <.>
<br> A.3.Infomace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
<br> Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhlovány na tisíce Kč.Z těchto zakrouhlených položen se setaví vkaz Zisku a ztráty.Výsledek.tj.součet výsledku hospodařženi hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zakrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
<br> Pň zpracování výkazu ríloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek provnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha <.>
<br> Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378 <.>
<br> Nakládání a účtování majetku a materiálu:
<br> Evidence materiálu lzásob:
<br> Je užíván způsob A <.>
<br> Drobný hmotný majetek - věci,které se použitím vynajednou nespotřebují a jejichž cena je vyšší než 3000,— Kč a zároveň nižší než 40.000: Kč <.>
<br> Operativní evidence - věci,jejichž cena je nižší než 3000,- Kč,ale vyšší než 500,— Kč a nejsou evidoványjako materiál <.>
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA |.účErNí oeooei “Číslo Název ' SU BĚŽNÉ | MINULÉ P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 61 263,80 mísa—,at? 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný...
příloha 2 - výkaz zisku a ztráty.pdf (179.54 kB)
VÝKAZ ZlSKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oscí.REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Obec Lašovioe; IČO 00243990; Lašovioe 9,270 21 Lašovioe Právní forma: Obec Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 11.2.2021 v 16:38
<br> ' 1 [“ 2 | 3 [ 4 __ _ _ ÚČETNÍ OBDOBÍ _ Název položky účet Běžné _ Minulé _ Hlavní činnost Hospodářská Hlavni činnost Hospodářská činnost činnost Í NÁKLADY CELKEM no.—„491,01 152134241 l._N1ÍIdadyz_č_imwsti— _ _ _ _ _ _ 1 650 457,07 _ _ _ 122% "W _ ___ __ 501 17108,_7 _ _ _ 2295200 _ 2_.Spolíebá enerme— _ _ 502 114 519,35! _ 0848200 _ ' 3.Spotřeba jinýlálrlesklaacmmáíek _ __ _ 503 _ _ _ _ _ _ __ _W _ _ _ _ _ _ 504 _ _ _ 5.74klivaoecm __'__ _ _ " 505 ' _ ČAMivaoe—oběžnm _ _ _ _ _ _ 507 _ _ _m _ _ ' _ _ _ _ 508 _ _ _0.Opr_avy a udlžování— _ __ __ 511 371 425,91 _ ' ' 210 4% 9.Cestovné— _ __ 512 _ _ ' _ _ ' 10.am _ __513_ _ __11.Aktivace WW _ _ 516 _ _ 1'2'.ošalnl služby— _ _ 518 45915915 _ __467 455—,81_ 13.ledovT'análdady—— _ __ __5_21 49910900 _ _ _ __ 49452500 1—4.Zákorl_né sociální poiištěni— 524 57 950,00 68 220,00 _ 15.Jiné sociální pojištění— _ 525 504,00: _ __ 470,00 _ _15.Zákonné soíálnl náklady— _ _ _ __ 527_' __ _ __ |1_7.Jiné sodální_nál(lady— __ 52_e _ __ ___ ] 10.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 259,00 269,00 mléapoplalky _ 535___ 100000 __ WW : prodleni— _ _ 541 _ 23.Jiné pokuty & ploše 542 W předáni _ _ _ _ 543 505,90 2 452,50 _ _25_ Prodaný materiál _ _ _ 544 _ _ _ _ _ __25.„313W _ 547 ___27.Tvorba fondů _ _ _ _ __ 548 _ _ __25.00?st _ _ _ 551 55 712,00 _ 50 729,00 29.Prodam _ _ _ 33— ___ __ _ _ 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúaováni rezerv 555 339 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 1 742,00 126,00 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 30 900,00 m0— _ _ _ 549 _ _17841,_00_ 1555200 _ _ _ HW _ _ _ _ 20000561" _ __ _ _1_.Prodané cenné papíry a podíly ...
příloha 1 - rozvaha.pdf (268.09 kB)
R 0 Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oací,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Obec Lašovioe; lČO 00243990; Lašovice 9,270 21 Lašovioe Právní forma: Obec Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 11.2.2021 v 16:38
<br> _ _ _ _ 1— 2.3 '|___ 4 Ú_ČE'I_NÍ OBD_OBÍ _ Název položky _ SU BĚŽNÉ _ | MINULÉ _ | BRUTTO KOREKCE _ NETTO _ _
<br> ARTIVA CELKEM | 15 423 998,55 2078 392,00 13345606,55 12 639040,42
<br> _lí.Stálá aktiva _ _ _ " _3374 939,61- 2_ 061_ 51s,0o| 6 313 421? s 402 133,s1|
<br> l.Dlouhodobý nehmotný majetek ] 21 996,00 21 996,00' 0,00._ 0,a_0' 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje _ ' 012 _ _ |
<br> :TSottware 013 '
<br> : 3.OcenitelnípW ? 014 |_ _ _ _
<br> | 4._Pov_olenky_ na emise a preferenční limity_ __1 E ' __ __ _ _
<br> | 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 21 996,00 21 996,00 _
<br> Wbuměek ' 01s ' '
<br> ' 7.Nedokom'aeTýdkííhodobý nehmotný MW _ _ _ _ W_ _'_ _ _ _ _
<br> __ 8._Poskytnuté zálohy h_aWŠdobý nehmotný majetek _ _ 051 _ _ _ _ _
<br> _ 9.Dloquynehmotný majetek určený _k prodeji __ 035 _ _ _
<br> iWome—ajetek :; 352 943,61 2 039 522,00 6 mým—6302 133,61
<br> : TFa—zemky _ _ | 031 4 636 396,20 __ 4 636 396,20 4 636 396,20
<br> I 2.Kultumí předm? Ě? __ _ _ _ '
<br> ' 3.Stavby_ _ _ _ _ _021 3155 938,50 _ 1 676 412,00 _ Ězeeo 1 535 594_„50
<br> _4.Šamostatnm a soubory hmotmovitých věcí 022 212 so:; 91 13 aošpď vam—211) 142,91
<br> ' Wake celky trvalým 025 ' _ |_ ' __
<br> " 6.Drobný dlouhod_obýTmotný majetek _ _02_0_ 347 605,5 347 605,00Í
<br> ' 7._óšlmošhoíobý MW _ _ _ 029 ' __ _ _
<br> __a.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 _ _ 9.P_oskytnuté zálohy na dlouhomný majete_k _ 052 |_ ___ _ _ _ _10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prd_de_1i_ _ _ _03_6_ _ _ _ _ _ _
<br> |||._Dlouh_odob_ý tinančni majetek_ _ _ _ * __0,00_ 0,00 _ 0,00 _ _ 2000000 1.MajetkoWrozhodujícím vlivem 061 :
<br> __2.Úsuíkbvé— účasti v 05063ch vlivem _ 062 _ __ ___ ___ | _3_.Dluhové cen...
schválená účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2020.pdf (716.19 kB)
V.Obec Lasov1ce IČ 00243990,Lašovice 9,270 21 Pavlíkov
<br> e-mail: Lasovice' u “seznamg
<br> Schválená účetní závěrka a závěrečný účet obce Lašovice za rok 2020
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění zákona č.24/2017 Sb <.>,oznamujeme,že schválená účetní závěrka a závěrečný účet obce Lašovice za rok 2020:
<br> - jsou v elektronické podobě zveřejněny v plné verzi na elektronické úřední desce obce Lašovice ( www.lasovice.cz) <,>
<br> - jsou zveřejněny ve zkrácené verzi na klasické úřední desce obce <,>
<br> - je možno nahlédnout do jejich listinné podoby na obecním úřadu na adrese Lašovice 19,270 21 Pavlíkov,a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu <.>
<br> Účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 a závěrečný účet obce Lašovice za rok 2020 byly řádně schváleny na zasedání zastupitelstva obce dne 17.6.2021 <.>
<br> Protokol o schválení účetní závěrky byl odeslán dne 30.6.2021 do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) <.>
<br> Zpracovala: Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Vyvěšeno dne: X.X.XXXX
<br> Sejmuto dne:
<br> Slavoj KOI-f ' Míec Lašovice
<br> Lašovíce 9 Sta—mm Obce 270 21 Pavlíkov
<br> IČO: 00243990 © www.lasovice.cz
<br> oBEC LASOVICE
<br> Účetní XXXXXXX ke dni XX.XX.XXXX a závěrečný účet obce Lašovice za rok 2020
<br> OBEC LAŠOVICE
<br> 1.ZÁKLADNÍ INFORMACE
<br> Identifikace účetní jednotky
<br> Název účetní jednotky Obec Lašovice _ Sídlo Lašovice 9,270 21 Pavlíkov IČ _ 00 243 990 _ _ Právní forma 801 — Obec (obecní úřad) Telefon: 313 533 761.E-mail: __ Lasoviceíčůseznamez
<br> Všeobecné informace
<br> Předmět činnosti zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích _ _R_ozvahový den 31.12.2020 __ _ Okamžik sestavení účetní závěrky 15.01.2021
<br> Starosta Slavoi Korf
<br> Místostarosta Ing.XXXX XXXXXXX _
<br> Počet členů zastupitelstva X
<br> __ Počet členů rady ___-
<br> Kontrolní výbor tpočet členů/jméno předsedy) XXXX XXXXXXXX
<br> Finanční výbor (počet členů/jméno předsedy) XXXXX XXXXXX
<br> Počet organiza...

Načteno

edesky.cz/d/4969551

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz