« Najít podobné dokumenty

Obec Kacákova Lhota - Zápis č.4/2021 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kacákova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.4/2021 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.9.2021
1
<br>
Obec Kacákova Lhota,Kacákova Lhota 48,506 01 Jičín <,>
tel.493 555 415,IČ 00578371,e-mail: kacakovalhota@seznam.cz
<br>
<br>
<br>
Zápis č.4/2021 ze dne 29.9.2021
<br>
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva,konaného v úřadovně OÚ od 19:00 hod
<br>
<br>
Program:
<br> 1) Schválení Řádu veřejného pohřebiště
<br> 2) Znak a vlajka obce
<br> 3) Různé
<br> 4) Diskuse
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce
Jaroslavem Řehákem,který přivítal všechny přítomné <.>
Přítomní zastupitelé: XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,Vlasta
Jandová,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
<br> Zapisovatel: Vlasta Jandová
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání a volí
ověřovatele Janu Vitíkovou a Václava Popka a zapisovatelem Vlastu Jandovou <.>
<br> Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1/OZ4/2021 bylo schváleno <.>
<br> Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 6 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst.Zákona o obcích) <.>
<br>
<br> 1) Schválení Řádu veřejného pohřebiště
<br>
<br> 2
<br>
Starosta seznámil všechny přítomné se zněním nového Řádu veřejného pohřebiště <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schválilo Řád veřejného pohřebiště <.>
<br> Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2/OZ4/2021 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Znak a vlajka obce
<br>
<br> Starosta obce předložil zastupitelům návrh na zadání zhotovení obecních symbolů – znaku a vlajky <.>
Vzhledem k nerozhodnosti a následné diskusi ohledně obecních symbolů starosta rozhodl tento bod
odložit na jinou veřejnou schůzi <.>
<br>
<br> 3) Různé
<br>
Starosta předal slovo místostrarostce p.Drapákové,která informovala přítomn...

Načteno

edesky.cz/d/4969523

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kacákova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz