« Najít podobné dokumenty

Obec Karlovice (Zlín) - Veřejná vyhláška – stavební záměr SPÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karlovice (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – stavební záměr SPÚ
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
<br> Magistrát města Zlína
Zarámí 4421,760 01 Zlín
<br> Číslo jednací dokumentu: MMZL 199856/2021
*MMZLSS47759276*
<br> MMZLSS47759276
Spisová značka: MMZL 146361/2021 OŽPaZ/Pol
Oprávněná úřední osoba: XXXXXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: MilenaPolakova@zlin.eu
Ve Zlíně dne: 11.10.2021
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Husinecká 1024,130 00 Praha 3-Žižkov <,>
kterého zastupuje AGPOL s.r.o <.>,Jungmannova 153,Hodolany,779 00 Olomouc 9
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> č.156/2021
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Magistrát města Zlína,Odbor životního prostředí a zemědělství,jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve společném územním a stavebním řízení podle
§ 15 odst.6 vodního zákona a § 94j stavebního zákona
<br> účastníkovi řízení dle § 27 odst.1 správního řádu (dále jen stavebník),kterým je:
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,IČO 01312774,Husinecká 1024,130 00
Praha 3-Žižkov <,>
<br> kterého zastupuje AGPOL s.r.o <.>,Jungmannova 153,Hodolany,779 00 Olomouc 9
<br> I.schvaluje
<br> podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona § 94p odst.1 stavebního zákona
<br> s t a v e b n í z á m ě r
<br> k provedení stavby vodního díla „SO 03 Záchytný průleh PR3a,SO 04 Protierozní příkop PR3b“,které bude
realizováno v rámci stavby „Protierozní opatření v k.ú.Karlovice u Zlína„ na pozemku parc.č.431,446,472 <,>
473,512 a dočasným (po dobu trvání stavby) umístěním zařízení staveniště a přístupových komunikací na pozemku
parc.č.425,445 v katastrálním úze...

Načteno

edesky.cz/d/4969492

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karlovice (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz