« Najít podobné dokumenty

Obec Hlavice - sb038-21.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb038-21.pdf
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 38 Rozeslána dne 26.února 2021 Cena Kč 71,–
<br> O B S A H :
<br> 94.Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 95.Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
<br>
<br> 94
<br> ZÁKON
<br> ze dne 26.února 2021
<br> o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
a o změně některých souvisejících zákonů
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19
<br> § 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Tento zákon upravuje opatření pro zvládání
epidemie onemocnění COVID-19 způsobené no-
vým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2
(dále jen „epidemie COVID-19“) a jejích dopadů na
území České republiky <.>
<br> (2) Nestanoví-li tento zákon jinak,použije se
zákon č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o ochraně ve-
řejného zdraví“) <.>
<br> (3) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je vy-
hlášen stav pandemické pohotovosti.Stav pande-
mické pohotovosti lze ukončit či znovu obnovit
usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh
vlády nebo jedné pětiny všech poslanců.Usnesení
o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho
obnovení se vyhlašuje ve Sbírce zákonů <.>
<br> § 2
<br> Mimořádná opatření
<br> (1) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „minis-
terstvo“),krajská hygienická stanice nebo Hygienic-
ká stanice hlavního města Prahy (dále jen „krajská
hygienická stanice“) může za účelem likvidace epi-
demie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného
vzniku nařídit mimořádné opatření,kterým přikáže
určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného
účelu,nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo
služby,jejichž výkonem by mohlo být šířeno one-
<br> mocnění COVID-19,anebo stanoví podmínky pro-
vádění takových činností nebo poskytování tako-
vých služeb.Ministerstvo může nařídit mim...

Načteno

edesky.cz/d/4969486

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz