« Najít podobné dokumenty

Obec Odřepsy - Zastupitelstvo č.6/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Odřepsy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
Obec Odřepsy
<br> Odřepsy 72 289 07 Libice nad Cidlinou,IČO 00239518 Tel.325 653 072,e-mail: obec.odrepsy©tiscali.cz,IDDS: qgtamót,mob.tel.603 511 096
<br> č.6/2021 Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Odřepsy
<br> Datum konání: 11.10.2021 od 19:05 hod <.>
<br> Místo konání: budova Obecního úřadu
<br> Přítomni: V.Netík,J.Málková,J.Tomsa,P.Šimák,K.Martinková,M.Podoláková (prezenční listina,viz příloha č.1)
<br> Jednání přítomno 6 zastupitelů.Jednání bylo usnášeníschopné <.>
<br> Program jednání:
<br> Zahájení
<br> Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Doplnění bodu do programu dnešního jednání
<br> Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
<br> Návrh na schválení žádosti o dotaci ze Stř.kraje
<br> Návrh na podmínky při zadávání zakázky na přístavbu OÚ a budoucí smlouvy o dílo Jmenování členů výběrové komise
<br> Informace o projednávaných akcích
<br>.Diskuse
<br> 10.Závěr
<br> GWNQWPWNH
<br> Bylo projednáno:
<br> 1.Starosta obce,který svolal a řídí dnešní zasedání zastupitelstva,přivítal přítomné a upozornil zastupitele,že se průběh jednání zvukově nahrává.Upozornil na nutnost dodržování nařízených hygienických opatření a dále seznámil přítomné s programem dnešního jednání,tak jak byl prezentován na pozvánce a požádalo doplnění dvou bodů jednání.0 doplnění bodů bude hlasováno samostatně <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelé souhlasí s programem dnešního jednání zastupitelstva obce Odřepsy.Hlasování:
<br> Přítomno: 6 pro 6,proti 0,zdržel se 0 <.>
<br> Usnesení č.1/6-2021 bylo schváleno <.>
<br> 2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Starosta obce navrhl zvolit zapisovatelkou zápisu paní Janu Málkovou,ověřovateli zápisu paní Kateřinu
<br> Martinkovou a paní Michaelu Podolákovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zapisovatel: XXXX XXXXXXX Ověřovatelé: XXXXXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXX Hlasování: Přítomno: X pro X,proti X,zdržel se 0 <.>
<br> Usnesení č.2/6-2021 bylo schváleno <.>
<br> 3.Doplnění bodu do programu dnešního jednání Starosta obce požá...

Načteno

edesky.cz/d/4969440

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Odřepsy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz