« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 12.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZZO_23. (236.7 kB)
Obec Dřínov,277 45 Dřínov 38
<br>
<br> 1
<br>
<br> Zápis č.23
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 13.7.2021
<br>
Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Iva
<br> Štětková,XXXX XXXXXX
Omluveni:
Zasedání se zúčastnilo X hostů,prezenční listina tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu <.>
<br>
Program jednání:
1.Prodeje a směny pozemků
2.Stavební uzávěra
3.Změna územního plánu obce Dřínov č.3
4.Smlouvy a dodatky
5.Memorandum
6.Plnění usnesení
7.Různé – dotazy a požadavky občanů,finanční záležitosti obce,materiály doručené po vyvěšení
<br> programu zasedání a další
8.Rozpočtové opatření
9.Diskuse
<br>
<br> Zasedání zahájila starostka obce v 18:10 hodin,v době zahájení zasedání je přítomno 7 členů
zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné.XXXXX XXXXXXX navrhla diskusi vést průběžně ke
každému bodu jednání.Přítomní hosté preferují projednání bodů 2 a 3.Program včetně navržených změn
byl schválen usnesením č.23/1 (PRO: 7,PROTI: 0,ZDRŽEL SE: 0) <.>
<br> K bodům 2 a 3
Stavební uzávěra
Starostka obce informovala,že na základě usnesení č.22/2 a 22/3 byl zahájen proces pořízení územního
opatření o stavební uzávěře podle § 97 a násl.zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na pořizování Změny č.3 Územního
plánu Dřínov,v rámci které se navrhuje prověřit zachování zastavitelnosti plochy kolem zemědělského
areálu,a proto je třeba omezit či zakázat stavební činnost v této ploše,kde by tato činnost mohla
znemožnit či ztížit budoucí využití území dle pořizované Změny č.3 <.>
Textová část návrhu opatření o stavební uzávěře bude v nejbližších dnech rozeslána na dotčené orgány
a podle jejich stanovisek,námitek či připomínek,a až po jejich vypořádání se opatření schválí.Dotčené
orgány mají lhůtu 30 dní na svá stanoviska <.>
<br> Změna územního plánu obce Dřínov č.3
Zpracovatel předal výtisky Změny č.3,ve kterých jsou zapracovány požadavky vlastníka p.p.5...

Načteno

edesky.cz/d/4969401

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz