« Najít podobné dokumenty

Obec Dešná - Výzva k podání nabídek - oprava lávky cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs- lávka Přibyslavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dešná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídek nová_revMMJ.docx [0,06 MB]
Výzva k podání nabídek
<br> na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust.§ 6,§ 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále také jako „ZZVZ“ nebo „zákon“)
<br> 1.Název veřejné zakázky:
<br> „Oprava lávky Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs -
Lávka Přibyslavice“
<br>
<br> 2.Druh veřejné zakázky:
<br>
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
<br> Tato veřejná zakázka není ve smyslu § 31 zákona zadávána podle zákona.Pokud na některých místech zadávacích podmínek zadavatel odkazuje na příslušná ustanovení zákona,jedná se o izolované odkazy návodného charakteru,nikoliv o aplikaci režimu zákona <.>
<br> 3.Zadavatel:
<br>
<br> Název: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ- RAABS
Sídlo: Masarykovo náměstí č.97/1,586 01 Jihlava
IČO: 75122863
Zastoupený: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,předseda
<br> Kontaktní osoba ve
věci výběrového řízení: Zdenka Švaříčková
Tel.: 731165239
E-mail: svarickovazdenka@seznam.cz
<br> 4.Předmět veřejné zakázky:
<br>
<br> Předmětem veřejné zakázky je oprava lávky spočívající v demontáži dřevěných trámů,svlaků a mostovky a nahrazení trámů naimpregnovanými borovými trámy a svlaky,odizolování mostovky,zhotovení povrchu lávky z materiálu Massaranduba a montáži zábran proti případnému průjezdu motorových vozidel,včetně doplnění o dopravní značení ke zvýšení bezpečnosti cyklistů <.>
<br> Část cyklostezky je vedena v katastru obce Číhalín a přechází lávkou 71 m dlouhou přes řeku Jihlavu do katastru obce Přibyslavice.Daný úsek je označen č.6 a je v km 36.250 - 36.700.Lávka je 3 m široká o délce 71 m.Lávka má ocelovou konstrukci,trámy a mostovka jsou dřevěné.Lávka byla každoročně natírána,ale na spojích dřeva dochází k zahnívání.Nejhůř napadené části byly vyměňovány.V posledních dvou letech ale dochází též k vystupování spojovacích vrutů a je nutné celou dřevěnou konstrukci vyměnit.Konkrétní parametry jsou uvedeny v přiloženém rozpočtu,který tvoří přílohu č.3 této Výzvy <.>
<br> Pokud jsou v této Výzvě č...
Příloha č. 4 - Smlouva o dílo (2) (1).doc [0,10 MB]
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2585 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I.SMLUVNÍ STRANY
<br> 1.Objednatel: DSO „Cyklostezka „Jihlava-Třebíč-Raabs“
<br> Sídlo,adresa:
Masarykovo nám 97/1 586 01 Jihlava
Zastoupený:
Ing.Jaroslavem Vymazalem - předsedou DSO
<br>
Mgr.Pavlem Pacalem – člen představenstva
IČO:
75122863
<br> Bankovní spojení: 1475050399/0800
<br> (dále jen objednatel)
<br> a
<br> 2.Zhotovitel:
………………………………
Sídlo,adresa:
…………………………… <.>
Zastoupený:
…………………………… <.>
<br> IČO:
…………… <.>
DIČ:
………………… <.>
Bankovní spojení …………………… <.>
(dále jen zhotovitel)
<br> II.PŘEDMĚT DÍLA
<br> 1.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla:
Oprava lávky Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs – Lávka Přibyslavice <.>
2.Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
<br> a) rozpočtem díla,který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1
<br> b) nabídkou zhotovitele ze dne ……….<.> <.>
c) touto smlouvou o dílo
d) právními předpisy a příslušnými normami,které se vztahují k plnění zhotovitele,platnými v době provádění díla <.>
<br> 3.Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce,dodávky,služby a výkony,kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,dokončení a předání předmětu díla <.>
4.Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to,že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,o kterém je v době jeho užití známo,že je škodlivý.Pokud tak zhotovitel učiní,je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené <.>
5.Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti rozpočtu díla a nabídce požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby,budou předem odsouhlaseny s objednatelem na základě zhotovitelem předlo...
Příloha č. 3 - rozpočet pro dodavatele zakázky (1).xlsx [0,02 MB]
List1 Poptávka - rozpočet prací "Oprava lávky Přibyslavice SOUPIS PRACÍ - oprava lávek na cyklostezce Jihlava - Třebíč - Raabs Poř.Množství m/j Cena m/j Cena celkem Kč DPH XXXX s DPH Kč Materiál Přibyslavice Poř.Množství m/j Cena m/j Cena celkem Kč DPH XXXX s DPH Kč X Borové trámy + impregnace XX.5 m3 2 Svlaky 70 x 40 mm exot 586 bm 3 Mostovka 145 x 25 mm Massaranduba 220 m2 4 Vruty nerez A4 9000 ks 5 Spojovací materiál 2800 ks 6 Izolace 140 m2 0 Celkem za materiál : 0 Práce Přibyslavice Poř.Popis Množství m/j Cena m/j Cena celkem Kč DPH 1 Zaměření 1 ks 2 Demontáž 280 hod 3 Montáž trámů 420 hod 4 Montáž svlaků 280 hod 5 Montáž mostovky 220 m2 6 Předání 1 ks 7 Doprava 1,350 km 0 Celkem za práce : 0 Zábrany vjezdu motorových vozidel Příslušné dopravní značení 0 Celkem bezpečnost dopravy : 0 Celkem za soupis prací : 0 materiál celkem práce celkem Celkem opravy mostu Přibyslavice Datum tisku: &D &A Stránka &P List2 1.MATERIÁL Poř.Oravava lávek Množství m/j Cena m/j Cena celkem Kč DPH XXXX s DPH Kč X X X X Celkem za materiál : 2.PRÁCE Poř.Popis Množství m/j Cena m/j Cena celkem Kč DPH 1 rozebrání stávající konstrukcw hod 2 odvoz materiálu hod 0 0 Celkem za práce : 0 0 Celkem za soupis prací : 0 materiál celkem ERROR:#REF! práce celkem ERROR:#REF! Celkem oprava lávek Přibyslavice,Jemnice ERROR:#REF! Datum tisku: &D &A Stránka &P List3 Datum tisku: &D &A Stránka &P
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení (1).docx [0,05 MB]
Příloha č.2 Výzvy
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
<br> Dodavatel: ……………………………………………………………………………………………………………………… <.>
se sídlem: …………………………………………………
IČO: …………………………………………………
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …………………………………………………
zastoupený …………………………………………………
jako dodavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané zadavatelem DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ-RAABS pod názvem:
<br> „OPRAVA LÁVKY CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ-RAABS - LÁVKA PŘIBYSLAVICE“
<br> tímto prohlašuje,že analogicky dle § 74 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění,není dodavatelem,který:
<br> a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
· trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině <,>
· trestný čin obchodování s lidmi <,>
· tyto trestné činy proti majetku
· podvod <,>
· úvěrový podvod <,>
· dotační podvod <,>
· legalizace výnosů z trestné činnosti <,>
· legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti <,>
· tyto trestné činy hospodářské
· zneužití informace a postavení v obchodním styku <,>
· sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,při veřejné soutěži a veřejné dražbě <,>
· pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži <,>
· pletichy při veřejné dražbě <,>
· poškození finančních zájmů Evropské unie <,>
· trestné činy obecně nebezpečné <,>
· trestné činy proti České republice,cizímu státu a mezinárodní organizaci <,>
· tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
· trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby <,>
· trestné činy úředních osob <,>
· úplatkářství <,>
· jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci <.>
· obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedopl...
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (1).docx [0,05 MB]
Příloha č.1 Výzvy
KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br>
<br>
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> Název veřejné zakázky:
„OPRAVA LÁVKY CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ-RAABS - LÁVKA PŘIBYSLAVICE“
<br>
<br>
Druh veřejné zakázky:
Stavební práce
<br> Základní identifikační údaje
<br> Zadavatel
<br> Název:
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ-RAABS
<br> Sídlo:
Masarykovo náměstí 97/1,586 01 Jihlava
<br> IČO:
75122863
<br> Osoba oprávněná zadavatele zastupovat:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,předseda
<br> Kontaktní osoba:
Zdenka Švaříčková
<br> Tel.:
+420 731 165 239
<br> E-mail:
Svarickovazdenka@seznam.cz
<br> Dodavatel
<br> Obchodní firma (název):
     
<br> Právní forma:
     
<br> Sídlo:
     
<br> Tel.:
     
<br> E-mail:
     
<br> IČO:
     
<br> DIČ:
     
<br> Spisová značka v obchodním rejstříku:
     
<br> Osoba oprávněná jednat za dodavatele:
     
<br> Kontaktní osoba ve věcech nabídky:
     
<br> Tel.:
     
<br> E-mail:
     
<br> Nabídková cena v Kč
<br> XXXX XXX DPH
     
<br> DPH
     
<br> Cena včetně DPH
     
<br> Oprávněná osoba jednat za dodavatele
<br> Podpis oprávněné osoby
<br>
Datum
     
<br> Titul,jméno,příjmení
     
<br> Funkce
     

Načteno

edesky.cz/d/4969368

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dešná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz