« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - 305_OOP_Z1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

305_OOP_Z1
Změna č.1 Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí – Opatření obecné povahy č.1/2021
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> NÁVRH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.1/2021
<br>
<br>
<br>
<br>
Záznam o účinnosti
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí
<br> Datum nabytí účinnosti:………………………
<br> Pořizovatel: Magistrát města Zlína
<br> Jméno a příjmení: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Funkce: pořizovatel územního plánu
<br> Podpis:
<br> Razítko:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s částí šestou - § 171
a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
podle § 54 odst.2 stavebního zákona,za použití ustanovení § 43 odst.4 stavebního zákona
a § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Změna č.1 Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí – Opatření obecné povahy č.1/2021
<br>
<br>
<br> 2
<br> ČÁST I <.>
<br>
vydává
<br>
<br> Změnu č.1 Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí
<br>
<br>
<br>
Obsahující část A:
<br>
 textovou část: Změny č.1 Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí,která je nedílnou
součástí opatření obecné povahy jako příloha č.1
<br>
<br>  grafickou část: Změny č.1 Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí,která je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.2 a skládá se z výkresů:
<br>
<br> I.B1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
I.B2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I.B3 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 5 000
<br>
<br>
<br> ČÁST II <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br>
Obsahující část B:
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4968971

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zlín
25. 10. 2021
25. 10. 2021
25. 10. 2021
25. 10. 2021
25. 10. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz